ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

adjective

adjective ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • resulting ਉਚਾਰਨ resulting [en]
 • banal ਉਚਾਰਨ banal [en]
 • wise ਉਚਾਰਨ wise [en]
 • ignorant ਉਚਾਰਨ ignorant [en]
 • abandoned ਉਚਾਰਨ abandoned [en]
 • minuscule ਉਚਾਰਨ minuscule [en]
 • wither ਉਚਾਰਨ wither [en]
 • picturesque ਉਚਾਰਨ picturesque [en]
 • recondite ਉਚਾਰਨ recondite [en]
 • strong ਉਚਾਰਨ strong [en]
 • insidious ਉਚਾਰਨ insidious [en]
 • safe ਉਚਾਰਨ safe [en]
 • virgin ਉਚਾਰਨ virgin [en]
 • brilliant ਉਚਾਰਨ brilliant [en]
 • 熱い ਉਚਾਰਨ 熱い [ja]
 • nasty ਉਚਾਰਨ nasty [en]
 • rotten ਉਚਾਰਨ rotten [en]
 • exciting ਉਚਾਰਨ exciting [en]
 • hungry ਉਚਾਰਨ hungry [en]
 • longer ਉਚਾਰਨ longer [en]
 • blind ਉਚਾਰਨ blind [en]
 • adjunct ਉਚਾਰਨ adjunct [en]
 • pastel ਉਚਾਰਨ pastel [es]
 • Cajun ਉਚਾਰਨ Cajun [en]
 • phonetic ਉਚਾਰਨ phonetic [en]
 • bound ਉਚਾਰਨ bound [en]
 • swell ਉਚਾਰਨ swell [en]
 • robust ਉਚਾਰਨ robust [en]
 • perezoso ਉਚਾਰਨ perezoso [es]
 • superb ਉਚਾਰਨ superb [en]
 • Jewish ਉਚਾਰਨ Jewish [en]
 • invisible ਉਚਾਰਨ invisible [en]
 • nauseous ਉਚਾਰਨ nauseous [en]
 • communal ਉਚਾਰਨ communal [en]
 • pretentious ਉਚਾਰਨ pretentious [en]
 • bold ਉਚਾਰਨ bold [en]
 • noticeable ਉਚਾਰਨ noticeable [en]
 • chic ਉਚਾਰਨ chic [de]
 • gwyn ਉਚਾਰਨ gwyn [cy]
 • stubborn ਉਚਾਰਨ stubborn [en]
 • hermoso ਉਚਾਰਨ hermoso [es]
 • responsible ਉਚਾਰਨ responsible [en]
 • flat ਉਚਾਰਨ flat [en]
 • philosophical ਉਚਾਰਨ philosophical [en]
 • suave ਉਚਾਰਨ suave [en]
 • fossil ਉਚਾਰਨ fossil [en]
 • annoying ਉਚਾਰਨ annoying [en]
 • bona fide ਉਚਾਰਨ bona fide [en]
 • week ਉਚਾਰਨ week [en]
 • authentic ਉਚਾਰਨ authentic [en]
 • peculiar ਉਚਾਰਨ peculiar [en]
 • terrific ਉਚਾਰਨ terrific [en]
 • inchoate (adjective) ਉਚਾਰਨ inchoate (adjective) [en]
 • destructive ਉਚਾਰਨ destructive [en]
 • bang ਉਚਾਰਨ bang [en]
 • fly ਉਚਾਰਨ fly [en]
 • beloved ਉਚਾਰਨ beloved [en]
 • committed ਉਚਾਰਨ committed [en]
 • brief ਉਚਾਰਨ brief [en]
 • scattered ਉਚਾਰਨ scattered [en]
 • conservatief ਉਚਾਰਨ conservatief [nl]
 • mellifluous ਉਚਾਰਨ mellifluous [en]
 • Tyskie ਉਚਾਰਨ Tyskie [pl]
 • incorrect ਉਚਾਰਨ incorrect [en]
 • virally ਉਚਾਰਨ virally [en]
 • dairy ਉਚਾਰਨ dairy [en]
 • aboriginal ਉਚਾਰਨ aboriginal [en]
 • parallel ਉਚਾਰਨ parallel [en]
 • deviant ਉਚਾਰਨ deviant [en]
 • quintessential ਉਚਾਰਨ quintessential [en]
 • sedentary ਉਚਾਰਨ sedentary [en]
 • extra ਉਚਾਰਨ extra [en]
 • aloud ਉਚਾਰਨ aloud [en]
 • minor ਉਚਾਰਨ minor [en]
 • aware ਉਚਾਰਨ aware [en]
 • malevolent ਉਚਾਰਨ malevolent [en]
 • thrilled ਉਚਾਰਨ thrilled [en]
 • bilingual ਉਚਾਰਨ bilingual [en]
 • phenomenal ਉਚਾਰਨ phenomenal [en]
 • mental ਉਚਾਰਨ mental [en]
 • precious ਉਚਾਰਨ precious [en]
 • imperturbable ਉਚਾਰਨ imperturbable [es]
 • racist ਉਚਾਰਨ racist [en]
 • creative ਉਚਾਰਨ creative [en]
 • repeat ਉਚਾਰਨ repeat [en]
 • acute ਉਚਾਰਨ acute [en]
 • effervescent ਉਚਾਰਨ effervescent [en]
 • radical ਉਚਾਰਨ radical [en]
 • jogging ਉਚਾਰਨ jogging [en]
 • 小さい ਉਚਾਰਨ 小さい [ja]
 • gourmand ਉਚਾਰਨ gourmand [en]
 • trustworthy ਉਚਾਰਨ trustworthy [en]
 • plain ਉਚਾਰਨ plain [en]
 • schwarz ਉਚਾਰਨ schwarz [de]
 • literary ਉਚਾਰਨ literary [en]
 • cheap ਉਚਾਰਨ cheap [en]
 • gloomy ਉਚਾਰਨ gloomy [en]
 • revolutionary ਉਚਾਰਨ revolutionary [en]
 • deep ਉਚਾਰਨ deep [en]
 • iluminado ਉਚਾਰਨ iluminado [es]