ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Adjektiv

Adjektiv ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • butter ਉਚਾਰਨ butter [en]
 • national ਉਚਾਰਨ national [en]
 • queer ਉਚਾਰਨ queer [en]
 • absurd ਉਚਾਰਨ absurd [en]
 • Klein ਉਚਾਰਨ Klein [de]
 • lustig ਉਚਾਰਨ lustig [de]
 • fertig ਉਚਾਰਨ fertig [de]
 • plump ਉਚਾਰਨ plump [en]
 • blank ਉਚਾਰਨ blank [en]
 • fatal ਉਚਾਰਨ fatal [en]
 • dunkel ਉਚਾਰਨ dunkel [de]
 • billig ਉਚਾਰਨ billig [de]
 • ledig ਉਚਾਰਨ ledig [de]
 • unheimlich ਉਚਾਰਨ unheimlich [de]
 • kort ਉਚਾਰਨ kort [sv]
 • enkel ਉਚਾਰਨ enkel [de]
 • langweilig ਉਚਾਰਨ langweilig [de]
 • ung ਉਚਾਰਨ ung [da]
 • anständig ਉਚਾਰਨ anständig [de]
 • böse ਉਚਾਰਨ böse [de]
 • len ਉਚਾਰਨ len [cs]
 • zonal ਉਚਾਰਨ zonal [en]
 • saftig ਉਚਾਰਨ saftig [de]
 • ny ਉਚਾਰਨ ny [hu]
 • het ਉਚਾਰਨ het [af]
 • egentlig ਉਚਾਰਨ egentlig [da]
 • trocken ਉਚਾਰਨ trocken [de]
 • stor ਉਚਾਰਨ stor [da]
 • misfornøyd ਉਚਾਰਨ misfornøyd [no]
 • rak ਉਚਾਰਨ rak [sv]
 • abnorm ਉਚਾਰਨ abnorm [sv]
 • rolig ਉਚਾਰਨ rolig [sv]
 • spontan ਉਚਾਰਨ spontan [de]
 • trist ਉਚਾਰਨ trist [de]
 • naturlig ਉਚਾਰਨ naturlig [sv]
 • tung ਉਚਾਰਨ tung [da]
 • sorgsam ਉਚਾਰਨ sorgsam [de]
 • nydelig ਉਚਾਰਨ nydelig [no]
 • feucht ਉਚਾਰਨ feucht [de]
 • aktiv ਉਚਾਰਨ aktiv [de]
 • glatt ਉਚਾਰਨ glatt [de]
 • relativ ਉਚਾਰਨ relativ [de]
 • süchtig ਉਚਾਰਨ süchtig [de]
 • oren ਉਚਾਰਨ oren [cy]
 • stum ਉਚਾਰਨ stum [no]
 • hohe ਉਚਾਰਨ hohe [de]
 • dialektal ਉਚਾਰਨ dialektal [de]
 • zusätzlich ਉਚਾਰਨ zusätzlich [de]
 • minutiös ਉਚਾਰਨ minutiös [de]
 • stram ਉਚਾਰਨ stram [sv]
 • wolkig ਉਚਾਰਨ wolkig [de]
 • lebhaft ਉਚਾਰਨ lebhaft [de]
 • kall ਉਚਾਰਨ kall [sv]
 • gläsern ਉਚਾਰਨ gläsern [de]
 • manuell ਉਚਾਰਨ manuell [de]
 • giftig ਉਚਾਰਨ giftig [sv]
 • religiös ਉਚਾਰਨ religiös [de]
 • stabil ਉਚਾਰਨ stabil [de]
 • herlig ਉਚਾਰਨ herlig [da]
 • romantisch ਉਚਾਰਨ romantisch [de]
 • fantastisk ਉਚਾਰਨ fantastisk [sv]
 • sowjetisch ਉਚਾਰਨ sowjetisch [de]
 • revolutionär ਉਚਾਰਨ revolutionär [sv]
 • närrisch ਉਚਾਰਨ närrisch [de]
 • transitiv ਉਚਾਰਨ transitiv [de]
 • liten ਉਚਾਰਨ liten [no]
 • wahnsinnig ਉਚਾਰਨ wahnsinnig [de]
 • universell ਉਚਾਰਨ universell [de]
 • sval ਉਚਾਰਨ sval [sv]
 • roskindad ਉਚਾਰਨ roskindad [sv]
 • stressig ਉਚਾਰਨ stressig [de]
 • ständig ਉਚਾਰਨ ständig [de]
 • rhythmisch ਉਚਾਰਨ rhythmisch [de]
 • stilla ਉਚਾਰਨ stilla [sv]
 • pythagoreisch ਉਚਾਰਨ pythagoreisch [de]
 • kantig ਉਚਾਰਨ kantig [de]
 • alvorlig ਉਚਾਰਨ alvorlig [no]
 • populär ਉਚਾਰਨ populär [de]
 • makellos ਉਚਾਰਨ makellos [de]
 • barsk ਉਚਾਰਨ barsk [sv]
 • dramatisk ਉਚਾਰਨ dramatisk [sv]
 • normala ਉਚਾਰਨ normala [sv]
 • vanskelig ਉਚਾਰਨ vanskelig [no]
 • fattig ਉਚਾਰਨ fattig [sv]
 • svartsjuk ਉਚਾਰਨ svartsjuk [sv]
 • farlig ਉਚਾਰਨ farlig [da]
 • tøff ਉਚਾਰਨ tøff [no]
 • seg ਉਚਾਰਨ seg [sv]
 • blodig ਉਚਾਰਨ blodig [sv]
 • låg ਉਚਾਰਨ låg [da]
 • provocerande ਉਚਾਰਨ provocerande [sv]
 • erfaren ਉਚਾਰਨ erfaren [sv]
 • generell ਉਚਾਰਨ generell [de]
 • rask ਉਚਾਰਨ rask [da]
 • perversa ਉਚਾਰਨ perversa [es]
 • ricocheting ਉਚਾਰਨ ricocheting [en]
 • klassisk ਉਚਾਰਨ klassisk [da]
 • emotiv ਉਚਾਰਨ emotiv [da]
 • essentiell ਉਚਾਰਨ essentiell [de]
 • multifaktoriell ਉਚਾਰਨ multifaktoriell [de]