ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

aggettivo

aggettivo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • mobile ਉਚਾਰਨ
  mobile [en]
 • pollo ਉਚਾਰਨ
  pollo [es]
 • verde ਉਚਾਰਨ
  verde [it]
 • poco ਉਚਾਰਨ
  poco [es]
 • sexy ਉਚਾਰਨ
  sexy [en]
 • idiota ਉਚਾਰਨ
  idiota [pt]
 • bastante ਉਚਾਰਨ
  bastante [es]
 • padre ਉਚਾਰਨ
  padre [es]
 • cielo ਉਚਾਰਨ
  cielo [it]
 • uno ਉਚਾਰਨ
  uno [es]
 • maestro ਉਚਾਰਨ
  maestro [es]
 • bolognese ਉਚਾਰਨ
  bolognese [it]
 • madre ਉਚਾਰਨ
  madre [es]
 • triste ਉਚਾਰਨ
  triste [fr]
 • brillante ਉਚਾਰਨ
  brillante [es]
 • alabastrino ਉਚਾਰਨ
  alabastrino [es]
 • negro ਉਚਾਰਨ
  negro [es]
 • marron ਉਚਾਰਨ
  marron [fr]
 • agile ਉਚਾਰਨ
  agile [en]
 • alto ਉਚਾਰਨ
  alto [es]
 • importante ਉਚਾਰਨ
  importante [fr]
 • fresco ਉਚਾਰਨ
  fresco [it]
 • caro ਉਚਾਰਨ
  caro [it]
 • amore ਉਚਾਰਨ
  amore [it]
 • gelato ਉਚਾਰਨ
  gelato [it]
 • primo ਉਚਾਰਨ
  primo [es]
 • lui ਉਚਾਰਨ
  lui [fr]
 • pronto ਉਚਾਰਨ
  pronto [pt]
 • vivo ਉਚਾਰਨ
  vivo [it]
 • nord ਉਚਾਰਨ
  nord [fr]
 • oscuro ਉਚਾਰਨ
  oscuro [es]
 • grave ਉਚਾਰਨ
  grave [en]
 • extra ਉਚਾਰਨ
  extra [en]
 • professional ਉਚਾਰਨ
  professional [en]
 • avaro ਉਚਾਰਨ
  avaro [es]
 • grigio ਉਚਾਰਨ
  grigio [it]
 • moglie ਉਚਾਰਨ
  moglie [it]
 • lindo ਉਚਾਰਨ
  lindo [es]
 • ateo ਉਚਾਰਨ
  ateo [gl]
 • allegro ਉਚਾਰਨ
  allegro [it]
 • sordo ਉਚਾਰਨ
  sordo [es]
 • argentino ਉਚਾਰਨ
  argentino [es]
 • quinto ਉਚਾਰਨ
  quinto [es]
 • religioso ਉਚਾਰਨ
  religioso [es]
 • macchiato ਉਚਾਰਨ
  macchiato [it]
 • bello ਉਚਾਰਨ
  bello [es]
 • sublime ਉਚਾਰਨ
  sublime [en]
 • snob ਉਚਾਰਨ
  snob [fr]
 • extraterrestre ਉਚਾਰਨ
  extraterrestre [es]
 • medio ਉਚਾਰਨ
  medio [es]
 • interessante ਉਚਾਰਨ
  interessante [pt]
 • inglese ਉਚਾਰਨ
  inglese [it]
 • duro ਉਚਾਰਨ
  duro [es]
 • pedante ਉਚਾਰਨ
  pedante [es]
 • amante ਉਚਾਰਨ
  amante [it]
 • paziente ਉਚਾਰਨ
  paziente [it]
 • aleatorio ਉਚਾਰਨ
  aleatorio [it]
 • alpino ਉਚਾਰਨ
  alpino [it]
 • uomo ਉਚਾਰਨ
  uomo [it]
 • immune ਉਚਾਰਨ
  immune [en]
 • recalcitrante ਉਚਾਰਨ
  recalcitrante [it]
 • charmant ਉਚਾਰਨ
  charmant [fr]
 • certo ਉਚਾਰਨ
  certo [la]
 • tronco ਉਚਾਰਨ
  tronco [es]
 • difficile ਉਚਾਰਨ
  difficile [fr]
 • cuore ਉਚਾਰਨ
  cuore [it]
 • fascista ਉਚਾਰਨ
  fascista [es]
 • raro ਉਚਾਰਨ
  raro [es]
 • comprensivo ਉਚਾਰਨ
  comprensivo [es]
 • largo ਉਚਾਰਨ
  largo [it]
 • frizzante ਉਚਾਰਨ
  frizzante [it]
 • ingenuo ਉਚਾਰਨ
  ingenuo [it]
 • azzurro ਉਚਾਰਨ
  azzurro [it]
 • insignificante ਉਚਾਰਨ
  insignificante [es]
 • italiano ਉਚਾਰਨ
  italiano [it]
 • buono ਉਚਾਰਨ
  buono [it]
 • gai ਉਚਾਰਨ
  gai [fr]
 • presente ਉਚਾਰਨ
  presente [es]
 • acceso ਉਚਾਰਨ
  acceso [it]
 • profano ਉਚਾਰਨ
  profano [es]
 • mediocre ਉਚਾਰਨ
  mediocre [en]
 • adolescente ਉਚਾਰਨ
  adolescente [es]
 • cioccolato ਉਚਾਰਨ
  cioccolato [it]
 • fondo ਉਚਾਰਨ
  fondo [es]
 • cieco ਉਚਾਰਨ
  cieco [it]
 • tipo ਉਚਾਰਨ
  tipo [pt]
 • cosmopolita ਉਚਾਰਨ
  cosmopolita [it]
 • infausto ਉਚਾਰਨ
  infausto [es]
 • presunto ਉਚਾਰਨ
  presunto [pt]
 • molto ਉਚਾਰਨ
  molto [it]
 • morale ਉਚਾਰਨ
  morale [en]
 • nativo ਉਚਾਰਨ
  nativo [es]
 • stronzo ਉਚਾਰਨ
  stronzo [it]
 • ingrato ਉਚਾਰਨ
  ingrato [pt]
 • fratello ਉਚਾਰਨ
  fratello [it]
 • blu ਉਚਾਰਨ
  blu [it]
 • sbagliato ਉਚਾਰਨ
  sbagliato [it]
 • antivirus ਉਚਾਰਨ
  antivirus [en]
 • contento ਉਚਾਰਨ
  contento [es]
 • corto ਉਚਾਰਨ
  corto [es]