ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

aggettivo

aggettivo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • mobile ਉਚਾਰਨ mobile [en]
 • pollo ਉਚਾਰਨ pollo [es]
 • verde ਉਚਾਰਨ verde [it]
 • poco ਉਚਾਰਨ poco [es]
 • sexy ਉਚਾਰਨ sexy [en]
 • idiota ਉਚਾਰਨ idiota [pt]
 • bastante ਉਚਾਰਨ bastante [es]
 • padre ਉਚਾਰਨ padre [es]
 • cielo ਉਚਾਰਨ cielo [it]
 • maestro ਉਚਾਰਨ maestro [es]
 • uno ਉਚਾਰਨ uno [es]
 • bolognese ਉਚਾਰਨ bolognese [it]
 • madre ਉਚਾਰਨ madre [es]
 • triste ਉਚਾਰਨ triste [fr]
 • brillante ਉਚਾਰਨ brillante [es]
 • alabastrino ਉਚਾਰਨ alabastrino [es]
 • negro ਉਚਾਰਨ negro [es]
 • marron ਉਚਾਰਨ marron [fr]
 • agile ਉਚਾਰਨ agile [en]
 • importante ਉਚਾਰਨ importante [fr]
 • alto ਉਚਾਰਨ alto [es]
 • fresco ਉਚਾਰਨ fresco [it]
 • caro ਉਚਾਰਨ caro [it]
 • amore ਉਚਾਰਨ amore [it]
 • primo ਉਚਾਰਨ primo [es]
 • gelato ਉਚਾਰਨ gelato [it]
 • lui ਉਚਾਰਨ lui [fr]
 • pronto ਉਚਾਰਨ pronto [pt]
 • vivo ਉਚਾਰਨ vivo [it]
 • oscuro ਉਚਾਰਨ oscuro [es]
 • nord ਉਚਾਰਨ nord [fr]
 • grave ਉਚਾਰਨ grave [en]
 • extra ਉਚਾਰਨ extra [en]
 • professional ਉਚਾਰਨ professional [en]
 • avaro ਉਚਾਰਨ avaro [es]
 • grigio ਉਚਾਰਨ grigio [it]
 • moglie ਉਚਾਰਨ moglie [it]
 • lindo ਉਚਾਰਨ lindo [es]
 • ateo ਉਚਾਰਨ ateo [gl]
 • allegro ਉਚਾਰਨ allegro [it]
 • sordo ਉਚਾਰਨ sordo [es]
 • argentino ਉਚਾਰਨ argentino [es]
 • religioso ਉਚਾਰਨ religioso [es]
 • quinto ਉਚਾਰਨ quinto [es]
 • bello ਉਚਾਰਨ bello [es]
 • snob ਉਚਾਰਨ snob [fr]
 • sublime ਉਚਾਰਨ sublime [en]
 • extraterrestre ਉਚਾਰਨ extraterrestre [es]
 • medio ਉਚਾਰਨ medio [es]
 • macchiato ਉਚਾਰਨ macchiato [it]
 • interessante ਉਚਾਰਨ interessante [pt]
 • inglese ਉਚਾਰਨ inglese [it]
 • duro ਉਚਾਰਨ duro [es]
 • pedante ਉਚਾਰਨ pedante [es]
 • paziente ਉਚਾਰਨ paziente [it]
 • amante ਉਚਾਰਨ amante [it]
 • aleatorio ਉਚਾਰਨ aleatorio [it]
 • alpino ਉਚਾਰਨ alpino [it]
 • recalcitrante ਉਚਾਰਨ recalcitrante [it]
 • immune ਉਚਾਰਨ immune [en]
 • tronco ਉਚਾਰਨ tronco [es]
 • uomo ਉਚਾਰਨ uomo [it]
 • certo ਉਚਾਰਨ certo [la]
 • raro ਉਚਾਰਨ raro [es]
 • charmant ਉਚਾਰਨ charmant [fr]
 • fascista ਉਚਾਰਨ fascista [es]
 • comprensivo ਉਚਾਰਨ comprensivo [es]
 • difficile ਉਚਾਰਨ difficile [fr]
 • largo ਉਚਾਰਨ largo [it]
 • ingenuo ਉਚਾਰਨ ingenuo [it]
 • cuore ਉਚਾਰਨ cuore [it]
 • insignificante ਉਚਾਰਨ insignificante [es]
 • italiano ਉਚਾਰਨ italiano [it]
 • frizzante ਉਚਾਰਨ frizzante [it]
 • presente ਉਚਾਰਨ presente [es]
 • azzurro ਉਚਾਰਨ azzurro [it]
 • gai ਉਚਾਰਨ gai [fr]
 • buono ਉਚਾਰਨ buono [it]
 • profano ਉਚਾਰਨ profano [es]
 • acceso ਉਚਾਰਨ acceso [it]
 • adolescente ਉਚਾਰਨ adolescente [es]
 • mediocre ਉਚਾਰਨ mediocre [en]
 • fondo ਉਚਾਰਨ fondo [es]
 • tipo ਉਚਾਰਨ tipo [pt]
 • cieco ਉਚਾਰਨ cieco [it]
 • infausto ਉਚਾਰਨ infausto [es]
 • cosmopolita ਉਚਾਰਨ cosmopolita [it]
 • presunto ਉਚਾਰਨ presunto [pt]
 • cioccolato ਉਚਾਰਨ cioccolato [it]
 • molto ਉਚਾਰਨ molto [it]
 • nativo ਉਚਾਰਨ nativo [es]
 • ingrato ਉਚਾਰਨ ingrato [pt]
 • morale ਉਚਾਰਨ morale [en]
 • stronzo ਉਚਾਰਨ stronzo [it]
 • blu ਉਚਾਰਨ blu [it]
 • fratello ਉਚਾਰਨ fratello [it]
 • antivirus ਉਚਾਰਨ antivirus [en]
 • contento ਉਚਾਰਨ contento [es]
 • corto ਉਚਾਰਨ corto [es]
 • adiposo ਉਚਾਰਨ adiposo [pt]