ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

ahead of his/her time

ahead of his/her time ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ