ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

ahloubadar

ahloubadar ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • al ਉਚਾਰਨ al [es]
 • Bon ਉਚਾਰਨ Bon [fr]
 • bunt ਉਚਾਰਨ bunt [de]
 • aaru ਉਚਾਰਨ aaru [pt]
 • aji ਉਚਾਰਨ aji [ja]
 • baal ਉਚਾਰਨ baal [en]
 • Boole ਉਚਾਰਨ Boole [en]
 • Aar ਉਚਾਰਨ Aar [de]
 • abada ਉਚਾਰਨ abada [pt]
 • aca ਉਚਾਰਨ aca [lmo]
 • amal ਉਚਾਰਨ amal [ind]
 • Baar ਉਚਾਰਨ Baar [gsw]
 • Aal ਉਚਾਰਨ Aal [de]
 • ak ਉਚਾਰਨ ak [tr]
 • araf ਉਚਾਰਨ araf [cy]
 • akara ਉਚਾਰਨ akara [cs]
 • aj ਉਚਾਰਨ aj [sk]
 • baat ਉਚਾਰਨ baat [pa]
 • alku ਉਚਾਰਨ alku [fi]
 • bañ ਉਚਾਰਨ bañ [wo]
 • Aada ਉਚਾਰਨ Aada [fi]
 • afal ਉਚਾਰਨ afal [cy]
 • alal ਉਚਾਰਨ alal [kmr]
 • Aju ਉਚਾਰਨ Aju [et]
 • Alde ਉਚਾਰਨ Alde [eu]
 • Àdduna ਉਚਾਰਨ Àdduna [wo]
 • bokk ਉਚਾਰਨ bokk [wo]
 • Bés ਉਚਾਰਨ Bés [wo]
 • Amiin ਉਚਾਰਨ Amiin [wo]
 • Àjjuma ਉਚਾਰਨ Àjjuma [wo]
 • Àllarba ਉਚਾਰਨ Àllarba [wo]
 • bëre ਉਚਾਰਨ bëre [wo]
 • agsi ਉਚਾਰਨ agsi [wo]
 • aaye ਉਚਾਰਨ aaye [hi]
 • baax ਉਚਾਰਨ baax [wo]
 • bataaxal ਉਚਾਰਨ bataaxal [wo]
 • Ayubés ਉਚਾਰਨ Ayubés [wo]
 • bëgg ਉਚਾਰਨ bëgg [wo]
 • Altine ਉਚਾਰਨ Altine [wo]
 • abadan ਉਚਾਰਨ abadan [tr]
 • Almasi ਉਚਾਰਨ Almasi [sw]
 • Alxames ਉਚਾਰਨ Alxames [wo]
 • abal ਉਚਾਰਨ abal [pt]
 • Abdu ਉਚਾਰਨ Abdu [ind]
 • Aajowoo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aajowoo [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Abalante ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Abalante [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Àddu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Àddu [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Àjjana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Àjjana [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Akkati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Akkati [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Alburaax ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Alburaax [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Almet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Almet [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Am-jikko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Am-jikko [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Añ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aaju ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aaju [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aawa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aawa [ff | wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aayoo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aayoo [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aballoo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aballoo [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Agum ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Agum [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Àjji ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Àjji [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aldànke ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aldànke [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • àll ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ àll [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Almuudó ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Almuudó [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Amaa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Amaa [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ànd ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ànd [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • baxal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ baxal [wo | yua] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bóli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bóli [is | wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aakara ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aakara [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aawlu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aawlu [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aaytal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aaytal [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • àbb ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ àbb [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Alaakulli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Alaakulli [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Àllaaji ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Àllaaji [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aloom ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aloom [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Amaana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Amaana [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • araam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ araam [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bàyyi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bàyyi [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aakimu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aakimu [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aawo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aawo [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Àbbaatu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Àbbaatu [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Afeer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Afeer [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ajab ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ajab [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ajoor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ajoor [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Alaku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Alaku [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aldemba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aldemba [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Àllaar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Àllaar [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aaxajala ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aaxajala [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • àgg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ àgg [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ajagjag ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ajagjag [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Alfok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Alfok [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Àllaaxira ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Àllaaxira [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ameel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ameel [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • artu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ artu [wo | ast] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • baaxantal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ baaxantal [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bëñ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bëñ [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aadama ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aadama [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Aalim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aalim [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aay [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Abajadda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Abajadda [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Àggale ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Àggale [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ajaratu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ajaratu [wo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ