ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

alfabet

alfabet ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ć ਉਚਾਰਨ ć [pl]
 • ł ਉਚਾਰਨ ł [pl]
 • ó ਉਚਾਰਨ ó [pl]
 • алфавит ਉਚਾਰਨ алфавит [ru]
 • ż ਉਚਾਰਨ ż [pl]
 • ś ਉਚਾਰਨ ś [pl]
 • ą ਉਚਾਰਨ ą [pl]
 • rr ਉਚਾਰਨ rr [es]
 • ę ਉਚਾਰਨ ę [pl]
 • ń ਉਚਾਰਨ ń [pl]
 • gh ਉਚਾਰਨ gh [vi]
 • GB ਉਚਾਰਨ GB [en]
 • alfabetycznie ਉਚਾਰਨ alfabetycznie [pl]
 • łaciński ਉਚਾਰਨ łaciński [pl]
 • gw ਉਚਾਰਨ gw [ind]
 • starosłowiański ਉਚਾਰਨ starosłowiański [pl]
 • kw ਉਚਾਰਨ kw [sv]
 • trójznak ਉਚਾਰਨ trójznak [pl]
 • alfabetowa ਉਚਾਰਨ alfabetowa [pl]
 • kp ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kp [ig] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ị ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [ig] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ