ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

all-purpose word

all-purpose word ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • anything ਉਚਾਰਨ anything [en]
 • something ਉਚਾਰਨ something [en]
 • whatever ਉਚਾਰਨ whatever [en]
 • thing ਉਚਾਰਨ thing [en]
 • things ਉਚਾਰਨ things [en]
 • stuff ਉਚਾਰਨ stuff [en]
 • whatchamacallit ਉਚਾਰਨ whatchamacallit [en]
 • thingummy ਉਚਾਰਨ thingummy [en]
 • thingy ਉਚਾਰਨ thingy [en]
 • meep ਉਚਾਰਨ meep [en]
 • whatnot ਉਚਾਰਨ whatnot [en]
 • such-and-such ਉਚਾਰਨ such-and-such [en]
 • doobry ਉਚਾਰਨ doobry [en]
 • So-and-So ਉਚਾਰਨ So-and-So [en]
 • vandelay ਉਚਾਰਨ vandelay [en]
 • thingamy ਉਚਾਰਨ thingamy [en]
 • whateva ਉਚਾਰਨ whateva [en]
 • crunk ਉਚਾਰਨ crunk [en]