ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

all-purpose word

all-purpose word ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • anything ਉਚਾਰਨ
  anything [en]
 • something ਉਚਾਰਨ
  something [en]
 • whatever ਉਚਾਰਨ
  whatever [en]
 • thing ਉਚਾਰਨ
  thing [en]
 • things ਉਚਾਰਨ
  things [en]
 • stuff ਉਚਾਰਨ
  stuff [en]
 • whatchamacallit ਉਚਾਰਨ
  whatchamacallit [en]
 • thingummy ਉਚਾਰਨ
  thingummy [en]
 • thingy ਉਚਾਰਨ
  thingy [en]
 • meep ਉਚਾਰਨ
  meep [en]
 • whatnot ਉਚਾਰਨ
  whatnot [en]
 • such-and-such ਉਚਾਰਨ
  such-and-such [en]
 • doobry ਉਚਾਰਨ
  doobry [en]
 • So-and-So ਉਚਾਰਨ
  So-and-So [en]
 • vandelay ਉਚਾਰਨ
  vandelay [en]
 • whateva ਉਚਾਰਨ
  whateva [en]
 • thingamy ਉਚਾਰਨ
  thingamy [en]
 • crunk ਉਚਾਰਨ
  crunk [en]