ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

alphabet

alphabet ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • a ਉਚਾਰਨ a [en]
 • i ਉਚਾਰਨ i [en]
 • Z ਉਚਾਰਨ Z [en]
 • India ਉਚਾਰਨ India [en]
 • J ਉਚਾਰਨ J [en]
 • r ਉਚਾਰਨ r [de]
 • y ਉਚਾਰਨ y [en]
 • e ਉਚਾਰਨ e [fr]
 • eu ਉਚਾਰਨ eu [fr]
 • beta ਉਚਾਰਨ beta [en]
 • U ਉਚਾਰਨ U [es]
 • C ਉਚਾਰਨ C [de]
 • B ਉਚਾਰਨ B [en]
 • W ਉਚਾਰਨ W [en]
 • V ਉਚਾਰਨ V [en]
 • L ਉਚਾਰਨ L [en]
 • F ਉਚਾਰਨ F [de]
 • au ਉਚਾਰਨ au [fr]
 • H ਉਚਾਰਨ H [en]
 • G ਉਚਾਰਨ G [en]
 • D ਉਚਾਰਨ D [de]
 • P ਉਚਾਰਨ P [en]
 • K ਉਚਾਰਨ K [de]
 • X ਉਚਾਰਨ X [en]
 • alphabet ਉਚਾਰਨ alphabet [en]
 • T ਉਚਾਰਨ T [en]
 • Q ਉਚਾਰਨ Q [en]
 • N ਉਚਾਰਨ N [en]
 • M ਉਚਾਰਨ M [de]
 • å ਉਚਾਰਨ å [da]
 • yankee ਉਚਾਰਨ yankee [en]
 • ä ਉਚਾਰਨ ä [de]
 • ж ਉਚਾਰਨ ж [ru]
 • abc ਉਚਾਰਨ abc [de]
 • ti ਉਚਾਰਨ ti [no]
 • ł ਉਚਾਰਨ ł [pl]
 • S ਉਚਾਰਨ S [en]
 • ć ਉਚਾਰਨ ć [pl]
 • ó ਉਚਾਰਨ ó [pl]
 • epsilon ਉਚਾਰਨ epsilon [en]
 • alfabeto ਉਚਾਰਨ alfabeto [it]
 • щ ਉਚਾਰਨ щ [ru]
 • pi ਉਚਾਰਨ pi [en]
 • Thorn ਉਚਾਰਨ Thorn [en]
 • Mike ਉਚਾਰਨ Mike [en]
 • о ਉਚਾਰਨ о [ru]
 • CH ਉਚਾਰਨ CH [es]
 • ae ਉਚਾਰਨ ae [ga]
 • x-ray ਉਚਾਰਨ x-ray [en]
 • theta ਉਚਾਰਨ theta [en]
 • PE ਉਚਾਰਨ PE [en]
 • alpha ਉਚਾਰਨ alpha [en]
 • omega ਉਚਾਰਨ omega [en]
 • ю ਉਚਾਰਨ ю [ru]
 • kappa ਉਚਾਰਨ kappa [en]
 • Н ਉਚਾਰਨ Н [ru]
 • г ਉਚਾਰਨ г [ru]
 • abeceda ਉਚਾਰਨ abeceda [cs]
 • عين ਉਚਾਰਨ عين [ar]
 • ц ਉਚਾਰਨ ц [ru]
 • ż ਉਚਾਰਨ ż [pl]
 • д ਉਚਾਰਨ д [ru]
 • gamma ਉਚਾਰਨ gamma [nl]
 • х ਉਚਾਰਨ х [ru]
 • tau ਉਚਾਰਨ tau [pt]
 • к ਉਚਾਰਨ к [ru]
 • ч ਉਚਾਰਨ ч [ru]
 • ङ ਉਚਾਰਨ [hi]
 • л ਉਚਾਰਨ л [ru]
 • lambda ਉਚਾਰਨ lambda [en]
 • ञ ਉਚਾਰਨ [hi]
 • pH ਉਚਾਰਨ pH [en]
 • ळ ਉਚਾਰਨ [hi]
 • п ਉਚਾਰਨ п [ru]
 • с ਉਚਾਰਨ с [ru]
 • Cyrillic ਉਚਾਰਨ Cyrillic [en]
 • Р ਉਚਾਰਨ Р [ru]
 • alfabet ਉਚਾਰਨ alfabet [bs]
 • eta ਉਚਾਰਨ eta [eo]
 • phi ਉਚਾਰਨ phi [en]
 • т ਉਚਾਰਨ т [ru]
 • hiéroglyphe ਉਚਾਰਨ hiéroglyphe [fr]
 • ś ਉਚਾਰਨ ś [pl]
 • chi (ち) ਉਚਾਰਨ chi (ち) [ja]
 • ź ਉਚਾਰਨ ź [pl]
 • ą ਉਚਾਰਨ ą [pl]
 • cursive ਉਚਾਰਨ cursive [en]
 • omicron ਉਚਾਰਨ omicron [en]
 • Ф ਉਚਾਰਨ Ф [uk]
 • क्ष ਉਚਾਰਨ क्ष [hi]
 • iota ਉਚਾਰਨ iota [en]
 • th ਉਚਾਰਨ th [vi]
 • upsilon ਉਚਾਰਨ upsilon [fr]
 • ę ਉਚਾਰਨ ę [pl]
 • bêta ਉਚਾਰਨ bêta [fr]
 • haitch ਉਚਾਰਨ haitch [en]
 • a (alphabet) ਉਚਾਰਨ a (alphabet) [ga]
 • Hangul ਉਚਾਰਨ Hangul [en]
 • يا ਉਚਾਰਨ يا [ar]
 • الأبجدية ਉਚਾਰਨ الأبجدية [ar]