ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

alphabets - Urdu

alphabets - Urdu ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • و ਉਚਾਰਨ و [ar]
 • غ ਉਚਾਰਨ غ [ar]
 • ظ ਉਚਾਰਨ ظ [fa]
 • ج ਉਚਾਰਨ ج [ar]
 • ژ ਉਚਾਰਨ ژ [fa]
 • ح ਉਚਾਰਨ ح [ar]
 • ط ਉਚਾਰਨ ط [ar]
 • ب ਉਚਾਰਨ ب [ar]
 • ق ਉਚਾਰਨ ق [ar]
 • ر ਉਚਾਰਨ ر [ar]
 • ص ਉਚਾਰਨ ص [ar]
 • ع ਉਚਾਰਨ ع [ar]
 • خ ਉਚਾਰਨ خ [ar]
 • چ ਉਚਾਰਨ چ [fa]
 • ذ ਉਚਾਰਨ ذ [ar]
 • ض ਉਚਾਰਨ ض [ar]
 • س ਉਚਾਰਨ س [ar]
 • ت ਉਚਾਰਨ ت [ar]
 • ز ਉਚਾਰਨ ز [ar]
 • ث ਉਚਾਰਨ ث [fa]
 • م ਉਚਾਰਨ م [ar]
 • ڑ ਉਚਾਰਨ ڑ [ur]
 • د ਉਚਾਰਨ د [fa]
 • ا ਉਚਾਰਨ ا [ar]
 • ھ ਉਚਾਰਨ ھ [ur]
 • ڈ ਉਚਾਰਨ ڈ [ur]
 • ‌ے ਉਚਾਰਨ ‌ے [ur]
 • ۂ ਉਚਾਰਨ ۂ [ur]
 • ‎ش ਉਚਾਰਨ ‎ش [ur]
 • ‍‍ف ਉਚਾਰਨ ‍‍ف [ur]
 • ں ਉਚਾਰਨ ں [ur]
 • ہ ਉਚਾਰਨ ہ [ur]