ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

alphabets - Urdu

alphabets - Urdu ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • و ਉਚਾਰਨ
  و [ar]
 • غ ਉਚਾਰਨ
  غ [ar]
 • ژ ਉਚਾਰਨ
  ژ [fa]
 • ظ ਉਚਾਰਨ
  ظ [fa]
 • ج ਉਚਾਰਨ
  ج [ar]
 • چ ਉਚਾਰਨ
  چ [fa]
 • ق ਉਚਾਰਨ
  ق [ar]
 • ح ਉਚਾਰਨ
  ح [ar]
 • ط ਉਚਾਰਨ
  ط [ar]
 • ع ਉਚਾਰਨ
  ع [ar]
 • خ ਉਚਾਰਨ
  خ [ar]
 • ر ਉਚਾਰਨ
  ر [ar]
 • ب ਉਚਾਰਨ
  ب [ar]
 • ص ਉਚਾਰਨ
  ص [ar]
 • ذ ਉਚਾਰਨ
  ذ [ar]
 • ض ਉਚਾਰਨ
  ض [ar]
 • ت ਉਚਾਰਨ
  ت [ar]
 • ز ਉਚਾਰਨ
  ز [ar]
 • س ਉਚਾਰਨ
  س [ar]
 • ث ਉਚਾਰਨ
  ث [fa]
 • ڑ ਉਚਾਰਨ
  ڑ [ur]
 • د ਉਚਾਰਨ
  د [fa]
 • م ਉਚਾਰਨ
  م [ar]
 • ا ਉਚਾਰਨ
  ا [ar]
 • ھ ਉਚਾਰਨ
  ھ [ur]
 • ڈ ਉਚਾਰਨ
  ڈ [ur]
 • ‌ے ਉਚਾਰਨ
  ‌ے [ur]
 • ں ਉਚਾਰਨ
  ں [ur]
 • ۂ ਉਚਾਰਨ
  ۂ [ur]
 • ‎ش ਉਚਾਰਨ
  ‎ش [ur]
 • ہ ਉਚਾਰਨ
  ہ [ur]
 • ‍‍ف ਉਚਾਰਨ
  ‍‍ف [ur]