ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Alverbios llugar

Alverbios llugar ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • arriba ਉਚਾਰਨ arriba [es]
 • allá ਉਚਾਰਨ allá [es]
 • cerca ਉਚਾਰਨ cerca [es]
 • atrás ਉਚਾਰਨ atrás [es]
 • Ende ਉਚਾਰਨ Ende [de]
 • detrás ਉਚਾਰਨ detrás [es]
 • fuera ਉਚਾਰਨ fuera [es]
 • acá ਉਚਾਰਨ acá [es]
 • enfrente ਉਚਾਰਨ enfrente [es]
 • acó ਉਚਾਰਨ acó [gl]
 • enriba ਉਚਾਰਨ enriba [gl]
 • embaxo ਉਚਾਰਨ embaxo [ast]
 • alredor ਉਚਾਰਨ alredor [ast]
 • equí ਉਚਾਰਨ equí [ast]
 • ondequiera ਉਚਾਰਨ ondequiera [ast]
 • ellí ਉਚਾਰਨ ellí [ast]
 • ayuri ਉਚਾਰਨ ayuri [ast]
 • uquiera ਉਚਾਰਨ uquiera [ast]
 • allarribón ਉਚਾਰਨ allarribón [ast]
 • debaxo ਉਚਾਰਨ debaxo [ast]
 • delantre ਉਚਾਰਨ delantre [ast]
 • ayundes ਉਚਾਰਨ ayundes [ast]
 • alantre ਉਚਾਰਨ alantre [ast]
 • allalantre ਉਚਾਰਨ allalantre [ast]
 • ayures ਉਚਾਰਨ ayures [ast]
 • ehí ਉਚਾਰਨ ehí [ast]
 • dientro ਉਚਾਰਨ dientro [ast]
 • allalantrón ਉਚਾਰਨ allalantrón [ast]
 • abaxo ਉਚਾਰਨ abaxo [ast]
 • alló ਉਚਾਰਨ alló [ast]
 • metanes ਉਚਾਰਨ metanes [ast]
 • auquiera ਉਚਾਰਨ auquiera [ast]