ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

American slang

American slang ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ass ਉਚਾਰਨ ass [en]
 • nerd ਉਚਾਰਨ nerd [en]
 • Coke ਉਚਾਰਨ Coke [en]
 • feather ਉਚਾਰਨ feather [en]
 • hanky-panky ਉਚਾਰਨ hanky-panky [en]
 • schmuck ਉਚਾਰਨ schmuck [en]
 • booty ਉਚਾਰਨ booty [en]
 • rubber ਉਚਾਰਨ rubber [en]
 • wimp ਉਚਾਰਨ wimp [en]
 • stir ਉਚਾਰਨ stir [en]
 • buck ਉਚਾਰਨ buck [en]
 • groovy ਉਚਾਰਨ groovy [en]
 • fudge ਉਚਾਰਨ fudge [en]
 • nerdy ਉਚਾਰਨ nerdy [en]
 • gosh ਉਚਾਰਨ gosh [en]
 • railroad ਉਚਾਰਨ railroad [en]
 • jock ਉਚਾਰਨ jock [en]
 • panhandler ਉਚਾਰਨ panhandler [en]
 • delish ਉਚਾਰਨ delish [en]
 • c'mon ਉਚਾਰਨ c'mon [en]
 • snafu ਉਚਾਰਨ snafu [en]
 • bruh ਉਚਾਰਨ bruh [en]
 • wannabee ਉਚਾਰਨ wannabee [en]
 • fuzz ਉਚਾਰਨ fuzz [en]
 • rugrats ਉਚਾਰਨ rugrats [en]
 • dork ਉਚਾਰਨ dork [en]
 • zoot suit ਉਚਾਰਨ zoot suit [en]
 • chill ਉਚਾਰਨ chill [en]
 • ez ਉਚਾਰਨ ez [eu]
 • jive ਉਚਾਰਨ jive [en]
 • shrink ਉਚਾਰਨ shrink [en]
 • Schmalz ਉਚਾਰਨ Schmalz [de]
 • doen ਉਚਾਰਨ doen [nl]
 • far out ਉਚਾਰਨ far out [en]
 • toke ਉਚਾਰਨ toke [en]
 • fink ਉਚਾਰਨ fink [de]
 • capisce ਉਚਾਰਨ capisce [it]
 • toasted ਉਚਾਰਨ toasted [en]
 • gofer ਉਚਾਰਨ gofer [en]
 • booty call ਉਚਾਰਨ booty call [en]
 • flapper ਉਚਾਰਨ flapper [en]
 • lats ਉਚਾਰਨ lats [en]
 • fugly ਉਚਾਰਨ fugly [en]
 • wannabe ਉਚਾਰਨ wannabe [en]
 • natch ਉਚਾਰਨ natch [en]
 • brewsky ਉਚਾਰਨ brewsky [en]
 • reefer ਉਚਾਰਨ reefer [en]
 • burb ਉਚਾਰਨ burb [en]
 • nite ਉਚਾਰਨ nite [ga]
 • rush hole ਉਚਾਰਨ rush hole [en]
 • jass ਉਚਾਰਨ jass [en]
 • tennies ਉਚਾਰਨ tennies [en]
 • fleaflicker ਉਚਾਰਨ fleaflicker [en]
 • goober ਉਚਾਰਨ goober [en]
 • redonkulous ਉਚਾਰਨ redonkulous [en]
 • boogers ਉਚਾਰਨ boogers [en]
 • vajayjay ਉਚਾਰਨ vajayjay [en]
 • simp ਉਚਾਰਨ simp [en]
 • 200K ਉਚਾਰਨ 200K [en]
 • non-geek ਉਚਾਰਨ non-geek [en]
 • hold-out ਉਚਾਰਨ hold-out [en]
 • My boss is a butthole. ਉਚਾਰਨ My boss is a butthole. [en]
 • unflub ਉਚਾਰਨ unflub [en]
 • unpop ਉਚਾਰਨ unpop [en]
 • the whole megillah ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ the whole megillah [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ