ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

anatomía

anatomía ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • boca ਉਚਾਰਨ boca [es]
 • pecho ਉਚਾਰਨ pecho [es]
 • dente ਉਚਾਰਨ dente [pt]
 • bocca ਉਚਾਰਨ bocca [it]
 • medio ਉਚਾਰਨ medio [es]
 • piede ਉਚਾਰਨ piede [it]
 • muñeca ਉਚਾਰਨ muñeca [es]
 • lingua ਉਚਾਰਨ lingua [it]
 • maxilar ਉਚਾਰਨ maxilar [pt]
 • pulmón ਉਚਾਰਨ pulmón [es]
 • liquor ਉਚਾਰਨ liquor [en]
 • hueso ਉਚਾਰਨ hueso [es]
 • occhio ਉਚਾਰਨ occhio [it]
 • schiena ਉਚਾਰਨ schiena [it]
 • Pelle ਉਚਾਰਨ Pelle [it]
 • uretere ਉਚਾਰਨ uretere [it]
 • arteria ਉਚਾਰਨ arteria [es]
 • ascella ਉਚਾਰਨ ascella [it]
 • naso ਉਚਾਰਨ naso [it]
 • unghia ਉਚਾਰਨ unghia [it]
 • braccio ਉਚਾਰਨ braccio [it]
 • riñón ਉਚਾਰਨ riñón [es]
 • arteriola ਉਚਾਰਨ arteriola [es]
 • poronga ਉਚਾਰਨ poronga [es]
 • gomito ਉਚਾਰਨ gomito [it]
 • anca ਉਚਾਰਨ anca [es]
 • nuca ਉਚਾਰਨ nuca [it]
 • gengiva ਉਚਾਰਨ gengiva [pt]
 • faringe ਉਚਾਰਨ faringe [pt]
 • calcáneo ਉਚਾਰਨ calcáneo [es]
 • pollice ਉਚਾਰਨ pollice [it]
 • sfintere ਉਚਾਰਨ sfintere [it]
 • ginocchio ਉਚਾਰਨ ginocchio [it]
 • cervello ਉਚਾਰਨ cervello [it]
 • caviglia ਉਚਾਰਨ caviglia [it]
 • coclea ਉਚਾਰਨ coclea [it]
 • narina ਉਚਾਰਨ narina [pt]
 • ulna ਉਚਾਰਨ ulna [en]
 • ileo ਉਚਾਰਨ ileo [it]
 • guancia ਉਚਾਰਨ guancia [it]
 • mento ਉਚਾਰਨ mento [it]
 • addome ਉਚਾਰਨ addome [it]
 • hígado ਉਚਾਰਨ hígado [es]
 • laringe ਉਚਾਰਨ laringe [it]
 • fronte ਉਚਾਰਨ fronte [it]
 • labbro ਉਚਾਰਨ labbro [it]
 • bíceps ਉਚਾਰਨ bíceps [es]
 • trocantere ਉਚਾਰਨ trocantere [it]
 • intestino ਉਚਾਰਨ intestino [es]
 • coscia ਉਚਾਰਨ coscia [it]
 • palpebra ਉਚਾਰਨ palpebra [it]
 • aneurisma ਉਚਾਰਨ aneurisma [es]
 • músculo ਉਚਾਰਨ músculo [pt]
 • spalla ਉਚਾਰਨ spalla [it]
 • massetere ਉਚਾਰਨ massetere [it]
 • clavícula ਉਚਾਰਨ clavícula [pt]
 • vago ਉਚਾਰਨ vago [es]
 • Prostata ਉਚਾਰਨ Prostata [cs]
 • coxis ਉਚਾਰਨ coxis [ca]
 • páncreas ਉਚਾਰਨ páncreas [es]
 • sutura ਉਚਾਰਨ sutura [pt]
 • dedos ਉਚਾਰਨ dedos [es]
 • calavera ਉਚਾਰਨ calavera [es]
 • cérvix ਉਚਾਰਨ cérvix [es]
 • acromion ਉਚਾਰਨ acromion [fr]
 • epiglottide ਉਚਾਰਨ epiglottide [it]
 • inguine ਉਚਾਰਨ inguine [it]
 • perineo ਉਚਾਰਨ perineo [it]
 • fegato ਉਚਾਰਨ fegato [it]
 • uretra ਉਚਾਰਨ uretra [es]
 • epitelio ਉਚਾਰਨ epitelio [it]
 • astragalo ਉਚਾਰਨ astragalo [eo]
 • soleo ਉਚਾਰਨ soleo [it]
 • cuello uterino ਉਚਾਰਨ cuello uterino [es]
 • mandibola ਉਚਾਰਨ mandibola [it]
 • ombelico ਉਚਾਰਨ ombelico [it]
 • anastomosi ਉਚਾਰਨ anastomosi [it]
 • coana ਉਚਾਰਨ coana [ca]
 • plica ਉਚਾਰਨ plica [es]
 • sacrale ਉਚਾਰਨ sacrale [it]
 • sigma ਉਚਾਰਨ sigma [fr]
 • sinartrosi ਉਚਾਰਨ sinartrosi [it]
 • lamina ਉਚਾਰਨ lamina [en]
 • utero ਉਚਾਰਨ utero [eo]
 • polso ਉਚਾਰਨ polso [vec]
 • popliteo ਉਚਾਰਨ popliteo [it]
 • metatarso ਉਚਾਰਨ metatarso [es]
 • nódulo ਉਚਾਰਨ nódulo [es]
 • menisco ਉਚਾਰਨ menisco [es]
 • mesentere ਉਚਾਰਨ mesentere [it]
 • sternocleidomastoideo ਉਚਾਰਨ sternocleidomastoideo [it]
 • fontanela ਉਚਾਰਨ fontanela [es]
 • húmero ਉਚਾਰਨ húmero [es]
 • glándula tiroides ਉਚਾਰਨ glándula tiroides [es]
 • coxal ਉਚਾਰਨ coxal [ro]
 • alluce ਉਚਾਰਨ alluce [it]
 • grávida ਉਚਾਰਨ grávida [es]
 • lunula ਉਚਾਰਨ lunula [en]
 • palato ਉਚਾਰਨ palato [pt]
 • coccige ਉਚਾਰਨ coccige [it]