ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

araldica

araldica ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • libro ਉਚਾਰਨ libro [es]
 • luna ਉਚਾਰਨ luna [es]
 • rosa ਉਚਾਰਨ rosa [es]
 • elefante ਉਚਾਰਨ elefante [pt]
 • pero ਉਚਾਰਨ pero [es]
 • mano ਉਚਾਰਨ mano [it]
 • tigre ਉਚਾਰਨ tigre [es]
 • cane ਉਚਾਰਨ cane [it]
 • mosca ਉਚਾਰਨ mosca [es]
 • sole ਉਚਾਰਨ sole [en]
 • salamandra ਉਚਾਰਨ salamandra [pt]
 • cipolla ਉਚਾਰਨ cipolla [it]
 • pesce ਉਚਾਰਨ pesce [it]
 • dado ਉਚਾਰਨ dado [es]
 • serpente ਉਚਾਰਨ serpente [it]
 • stella ਉਚਾਰਨ stella [it]
 • toro ਉਚਾਰਨ toro [it]
 • chimera ਉਚਾਰਨ chimera [en]
 • allegro ਉਚਾਰਨ allegro [it]
 • coniglio ਉਚਾਰਨ coniglio [it]
 • porta ਉਚਾਰਨ porta [it]
 • ape ਉਚਾਰਨ ape [en]
 • farfalla ਉਚਾਰਨ farfalla [it]
 • Mercurio ਉਚਾਰਨ Mercurio [es]
 • torre ਉਚਾਰਨ torre [it]
 • uva ਉਚਾਰਨ uva [es]
 • vento ਉਚਾਰਨ vento [it]
 • tartaruga ਉਚਾਰਨ tartaruga [pt]
 • Angelo ਉਚਾਰਨ Angelo [it]
 • coccodrillo ਉਚਾਰਨ coccodrillo [it]
 • Palma ਉਚਾਰਨ Palma [it]
 • monte ਉਚਾਰਨ monte [it]
 • rana ਉਚਾਰਨ rana [it]
 • acero ਉਚਾਰਨ acero [es]
 • Anguilla ਉਚਾਰਨ Anguilla [it]
 • aquila ਉਚਾਰਨ aquila [it]
 • cantante ਉਚਾਰਨ cantante [es]
 • Rosario ਉਚਾਰਨ Rosario [es]
 • acceso ਉਚਾਰਨ acceso [it]
 • topo ਉਚਾਰਨ topo [it]
 • albero ਉਚਾਰਨ albero [it]
 • cuore ਉਚਾਰਨ cuore [it]
 • campana ਉਚਾਰਨ campana [es]
 • cavallo ਉਚਾਰਨ cavallo [it]
 • vite ਉਚਾਰਨ vite [fr]
 • dolce ਉਚਾਰਨ dolce [it]
 • cometa ਉਚਾਰਨ cometa [es]
 • castello ਉਚਾਰਨ castello [it]
 • zappa ਉਚਾਰਨ zappa [it]
 • Vulcano ਉਚਾਰਨ Vulcano [it]
 • Erica ਉਚਾਰਨ Erica [en]
 • cedro ਉਚਾਰਨ cedro [pt]
 • anello ਉਚਾਰਨ anello [it]
 • nave ਉਚਾਰਨ nave [it]
 • mitra ਉਚਾਰਨ mitra [de]
 • cornucopia ਉਚਾਰਨ cornucopia [en]
 • arcobaleno ਉਚਾਰਨ arcobaleno [it]
 • chiave ਉਚਾਰਨ chiave [it]
 • braccio ਉਚਾਰਨ braccio [it]
 • cavaliere ਉਚਾਰਨ cavaliere [it]
 • barbuto ਉਚਾਰਨ barbuto [it]
 • furioso ਉਚਾਰਨ furioso [it]
 • fiume ਉਚਾਰਨ fiume [it]
 • Colonna ਉਚਾਰਨ Colonna [it]
 • chiocciola ਉਚਾਰਨ chiocciola [it]
 • formica ਉਚਾਰਨ formica [it]
 • ontano ਉਚਾਰਨ ontano [it]
 • corvo ਉਚਾਰਨ corvo [it]
 • fulmine ਉਚਾਰਨ fulmine [it]
 • stambecco ਉਚਾਰਨ stambecco [it]
 • arpa ਉਚਾਰਨ arpa [tr]
 • catena ਉਚਾਰਨ catena [it]
 • sirena ਉਚਾਰਨ sirena [it]
 • mezzaluna ਉਚਾਰਨ mezzaluna [it]
 • gatto ਉਚਾਰਨ gatto [it]
 • zucca ਉਚਾਰਨ zucca [it]
 • quercia ਉਚਾਰਨ quercia [it]
 • pernice ਉਚਾਰਨ pernice [it]
 • Sega ਉਚਾਰਨ Sega [it]
 • Scorpione ਉਚਾਰਨ Scorpione [it]
 • palco ਉਚਾਰਨ palco [it]
 • fragola ਉਚਾਰਨ fragola [it]
 • freccia ਉਚਾਰਨ freccia [it]
 • ragno ਉਚਾਰਨ ragno [it]
 • mola ਉਚਾਰਨ mola [la]
 • cervo ਉਚਾਰਨ cervo [it]
 • ret ਉਚਾਰਨ ret [da]
 • fede ਉਚਾਰਨ fede [it]
 • tonno ਉਚਾਰਨ tonno [it]
 • sardina ਉਚਾਰਨ sardina [es]
 • composto ਉਚਾਰਨ composto [it]
 • alce ਉਚਾਰਨ alce [it]
 • branca ਉਚਾਰਨ branca [pt]
 • Elmo ਉਚਾਰਨ Elmo [it]
 • palla ਉਚਾਰਨ palla [it]
 • forbici ਉਚਾਰਨ forbici [it]
 • pecora ਉਚਾਰਨ pecora [it]
 • merlo ਉਚਾਰਨ merlo [it]
 • carpa ਉਚਾਰਨ carpa [es]
 • oca ਉਚਾਰਨ oca [it]