ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

ayat

ayat ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Maysa ਉਚਾਰਨ Maysa [ilo]
 • Lelong ਉਚਾਰਨ Lelong [fr]
 • ukrad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ukrad [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ubing ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ubing [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ubanmo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ubanmo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tuppolmo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tuppolmo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tuppol ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tuppol [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sapulem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sapulem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ngipen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngipen [ilo | pag] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nasamsam-it ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nasamsam-it [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • makasubkar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ makasubkar [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agkabaw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agkabaw [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • lakay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lakay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kapada ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kapada [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kaingas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kaingas [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • hasmin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hasmin [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • balo ਉਚਾਰਨ balo [la]
 • apag-ukrad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ apag-ukrad [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • anansa ਉਚਾਰਨ anansa [ilo]
 • agsapulka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agsapulka [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aglalo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aglalo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ