ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

bee (insect)

bee (insect) ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • abi ਉਚਾਰਨ abi [fi]
 • пчела ਉਚਾਰਨ пчела [ru]
 • bij ਉਚਾਰਨ bij [nl]
 • ary ਉਚਾਰਨ ary [cs]
 • نحل ਉਚਾਰਨ نحل [ar]
 • eiru ਉਚਾਰਨ eiru [gn]
 • माउरी ਉਚਾਰਨ माउरी [ne]
 • pī ਉਚਾਰਨ [mi]
 • oyin ਉਚਾਰਨ oyin [yo]
 • uruyuki ਉਚਾਰਨ uruyuki [rn]
 • binen ਉਚਾਰਨ binen [tpi]
 • తేనెటీగ ਉਚਾਰਨ తేనెటీగ [te]
 • mieđašeatni ਉਚਾਰਨ mieđašeatni [sme]
 • मधुकर ਉਚਾਰਨ मधुकर [mr]
 • snickarbin ਉਚਾਰਨ snickarbin [sv]
 • èva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ èva [egl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • haemolymph ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ haemolymph [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • abeha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abeha [ch | tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • inyosi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ inyosi [ss | xh | zu] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • занбӯр ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ занбӯр [tg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • njuchi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ njuchi [ny] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nyiruan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nyiruan [su] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nyoxi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nyoxi [ts] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ