ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

bijwoord

bijwoord ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • meer ਉਚਾਰਨ meer [de]
 • hier ਉਚਾਰਨ hier [fr]
 • patent ਉਚਾਰਨ patent [en]
 • morgen ਉਚਾਰਨ morgen [de]
 • weg ਉਚਾਰਨ weg [nl]
 • goed ਉਚਾਰਨ goed [nl]
 • permanent ਉਚਾਰਨ permanent [en]
 • uit ਉਚਾਰਨ uit [nl]
 • al ਉਚਾਰਨ al [tt]
 • vast ਉਚਾਰਨ vast [en]
 • Anders ਉਚਾਰਨ Anders [de]
 • immer ਉਚਾਰਨ immer [de]
 • erin ਉਚਾਰਨ erin [en]
 • circa ਉਚਾਰਨ circa [it]
 • voor ਉਚਾਰਨ voor [nl]
 • geweldig ਉਚਾਰਨ geweldig [nl]
 • medio ਉਚਾਰਨ medio [es]
 • retour ਉਚਾਰਨ retour [fr]
 • graag ਉਚਾਰਨ graag [nl]
 • constant ਉਚਾਰਨ constant [en]
 • nooit ਉਚਾਰਨ nooit [af]
 • mogelijk ਉਚਾਰਨ mogelijk [nl]
 • normaliter ਉਚਾਰਨ normaliter [la]
 • juist ਉਚਾਰਨ juist [de]
 • kort ਉਚਾਰਨ kort [sv]
 • misschien ਉਚਾਰਨ misschien [nl]
 • veel ਉਚਾਰਨ veel [nl]
 • lekker ਉਚਾਰਨ lekker [nl]
 • enkel ਉਚਾਰਨ enkel [de]
 • min ਉਚਾਰਨ min [tt]
 • pro ਉਚਾਰਨ pro [en]
 • contra ਉਚਾਰਨ contra [es]
 • af ਉਚਾਰਨ af [da]
 • slecht ਉਚਾਰਨ slecht [nl]
 • per se ਉਚਾਰਨ per se [en]
 • weer ਉਚਾਰਨ weer [nl]
 • schoon ਉਚਾਰਨ schoon [nl]
 • nou ਉਚਾਰਨ nou [ca]
 • buiten ਉਚਾਰਨ buiten [nl]
 • maar ਉਚਾਰਨ maar [nl]
 • beetje ਉਚਾਰਨ beetje [nl]
 • nihil ਉਚਾਰਨ nihil [ia]
 • vandaag ਉਚਾਰਨ vandaag [nl]
 • waar ਉਚਾਰਨ waar [nl]
 • rond ਉਚਾਰਨ rond [nl]
 • thuis ਉਚਾਰਨ thuis [nl]
 • op ਉਚਾਰਨ op [da]
 • Wat ਉਚਾਰਨ Wat [af]
 • nogal ਉਚਾਰਨ nogal [es]
 • Samen ਉਚਾਰਨ Samen [de]
 • Amper ਉਚਾਰਨ Amper [tt]
 • vaak ਉਚਾਰਨ vaak [nl]
 • verschrikkelijk ਉਚਾਰਨ verschrikkelijk [nl]
 • gisteren ਉਚਾਰਨ gisteren [nl]
 • niet ਉਚਾਰਨ niet [nl]
 • tegen ਉਚਾਰਨ tegen [vls]
 • erg ਉਚਾਰਨ erg [vls]
 • zeker ਉਚਾਰਨ zeker [tt]
 • cashless ਉਚਾਰਨ cashless [en]
 • zuiver ਉਚਾਰਨ zuiver [nl]
 • picobello ਉਚਾਰਨ picobello [nl]
 • nog ਉਚਾਰਨ nog [sv]
 • wanneer ਉਚਾਰਨ wanneer [nl]
 • terug ਉਚਾਰਨ terug [nl]
 • herhaaldelijk ਉਚਾਰਨ herhaaldelijk [nl]
 • ergens ਉਚਾਰਨ ergens [nl]
 • achter ਉਚਾਰਨ achter [nl]
 • PAL ਉਚਾਰਨ PAL [pl]
 • nochtans ਉਚਾਰਨ nochtans [nl]
 • desalniettemin ਉਚਾਰਨ desalniettemin [nl]
 • ook ਉਚਾਰਨ ook [nl]
 • wel ਉਚਾਰਨ wel [nl]
 • aan ਉਚਾਰਨ aan [nl]
 • meestal ਉਚਾਰਨ meestal [nl]
 • waarom ਉਚਾਰਨ waarom [nl]
 • Langs ਉਚਾਰਨ Langs [da]
 • enorm ਉਚਾਰਨ enorm [nl]
 • perplex ਉਚਾਰਨ perplex [en]
 • bij ਉਚਾਰਨ bij [nl]
 • opnieuw ਉਚਾਰਨ opnieuw [nl]
 • altijd ਉਚਾਰਨ altijd [nl]
 • koud ਉਚਾਰਨ koud [ht]
 • althans ਉਚਾਰਨ althans [nl]
 • ongeveer ਉਚਾਰਨ ongeveer [nl]
 • gelijk ਉਚਾਰਨ gelijk [nl]
 • straks ਉਚਾਰਨ straks [da]
 • helemaal ਉਚਾਰਨ helemaal [nl]
 • bijvoorbeeld ਉਚਾਰਨ bijvoorbeeld [nl]
 • steeds ਉਚਾਰਨ steeds [en]
 • vandaan ਉਚਾਰਨ vandaan [nl]
 • binnenkort ਉਚਾਰਨ binnenkort [nl]
 • praktisch ਉਚਾਰਨ praktisch [de]
 • terwijl ਉਚਾਰਨ terwijl [nl]
 • volledig ਉਚਾਰਨ volledig [nl]
 • overal ਉਚਾਰਨ overal [nl]
 • speciaal ਉਚਾਰਨ speciaal [nl]
 • weinig ਉਚਾਰਨ weinig [nl]
 • helaas ਉਚਾਰਨ helaas [nl]
 • onmiddellijk ਉਚਾਰਨ onmiddellijk [nl]
 • gezamenlijk ਉਚਾਰਨ gezamenlijk [nl]