ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

bijwoord

bijwoord ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • meer ਉਚਾਰਨ
  meer [de]
 • hier ਉਚਾਰਨ
  hier [fr]
 • patent ਉਚਾਰਨ
  patent [en]
 • morgen ਉਚਾਰਨ
  morgen [de]
 • weg ਉਚਾਰਨ
  weg [nl]
 • goed ਉਚਾਰਨ
  goed [nl]
 • uit ਉਚਾਰਨ
  uit [nl]
 • permanent ਉਚਾਰਨ
  permanent [en]
 • al ਉਚਾਰਨ
  al [tt]
 • Anders ਉਚਾਰਨ
  Anders [de]
 • vast ਉਚਾਰਨ
  vast [en]
 • immer ਉਚਾਰਨ
  immer [de]
 • erin ਉਚਾਰਨ
  erin [en]
 • circa ਉਚਾਰਨ
  circa [it]
 • voor ਉਚਾਰਨ
  voor [nl]
 • geweldig ਉਚਾਰਨ
  geweldig [nl]
 • medio ਉਚਾਰਨ
  medio [es]
 • graag ਉਚਾਰਨ
  graag [nl]
 • retour ਉਚਾਰਨ
  retour [fr]
 • constant ਉਚਾਰਨ
  constant [en]
 • nooit ਉਚਾਰਨ
  nooit [af]
 • mogelijk ਉਚਾਰਨ
  mogelijk [nl]
 • normaliter ਉਚਾਰਨ
  normaliter [la]
 • kort ਉਚਾਰਨ
  kort [sv]
 • misschien ਉਚਾਰਨ
  misschien [nl]
 • juist ਉਚਾਰਨ
  juist [de]
 • veel ਉਚਾਰਨ
  veel [nl]
 • lekker ਉਚਾਰਨ
  lekker [nl]
 • min ਉਚਾਰਨ
  min [tt]
 • enkel ਉਚਾਰਨ
  enkel [de]
 • pro ਉਚਾਰਨ
  pro [en]
 • contra ਉਚਾਰਨ
  contra [es]
 • af ਉਚਾਰਨ
  af [da]
 • slecht ਉਚਾਰਨ
  slecht [nl]
 • per se ਉਚਾਰਨ
  per se [en]
 • weer ਉਚਾਰਨ
  weer [nl]
 • schoon ਉਚਾਰਨ
  schoon [nl]
 • nou ਉਚਾਰਨ
  nou [ca]
 • beetje ਉਚਾਰਨ
  beetje [nl]
 • maar ਉਚਾਰਨ
  maar [nl]
 • buiten ਉਚਾਰਨ
  buiten [nl]
 • nihil ਉਚਾਰਨ
  nihil [ia]
 • thuis ਉਚਾਰਨ
  thuis [nl]
 • waar ਉਚਾਰਨ
  waar [nl]
 • rond ਉਚਾਰਨ
  rond [nl]
 • vandaag ਉਚਾਰਨ
  vandaag [nl]
 • Wat ਉਚਾਰਨ
  Wat [af]
 • op ਉਚਾਰਨ
  op [da]
 • Samen ਉਚਾਰਨ
  Samen [de]
 • nogal ਉਚਾਰਨ
  nogal [es]
 • Amper ਉਚਾਰਨ
  Amper [tt]
 • verschrikkelijk ਉਚਾਰਨ
  verschrikkelijk [nl]
 • vaak ਉਚਾਰਨ
  vaak [nl]
 • gisteren ਉਚਾਰਨ
  gisteren [nl]
 • niet ਉਚਾਰਨ
  niet [nl]
 • tegen ਉਚਾਰਨ
  tegen [vls]
 • erg ਉਚਾਰਨ
  erg [vls]
 • zeker ਉਚਾਰਨ
  zeker [tt]
 • wanneer ਉਚਾਰਨ
  wanneer [nl]
 • nog ਉਚਾਰਨ
  nog [sv]
 • zuiver ਉਚਾਰਨ
  zuiver [nl]
 • cashless ਉਚਾਰਨ
  cashless [en]
 • terug ਉਚਾਰਨ
  terug [nl]
 • picobello ਉਚਾਰਨ
  picobello [nl]
 • herhaaldelijk ਉਚਾਰਨ
  herhaaldelijk [nl]
 • PAL ਉਚਾਰਨ
  PAL [pl]
 • achter ਉਚਾਰਨ
  achter [nl]
 • ergens ਉਚਾਰਨ
  ergens [nl]
 • ook ਉਚਾਰਨ
  ook [nl]
 • nochtans ਉਚਾਰਨ
  nochtans [nl]
 • desalniettemin ਉਚਾਰਨ
  desalniettemin [nl]
 • aan ਉਚਾਰਨ
  aan [nl]
 • wel ਉਚਾਰਨ
  wel [nl]
 • waarom ਉਚਾਰਨ
  waarom [nl]
 • meestal ਉਚਾਰਨ
  meestal [nl]
 • bij ਉਚਾਰਨ
  bij [nl]
 • enorm ਉਚਾਰਨ
  enorm [nl]
 • Langs ਉਚਾਰਨ
  Langs [da]
 • perplex ਉਚਾਰਨ
  perplex [en]
 • altijd ਉਚਾਰਨ
  altijd [nl]
 • koud ਉਚਾਰਨ
  koud [ht]
 • opnieuw ਉਚਾਰਨ
  opnieuw [nl]
 • althans ਉਚਾਰਨ
  althans [nl]
 • ongeveer ਉਚਾਰਨ
  ongeveer [nl]
 • bijvoorbeeld ਉਚਾਰਨ
  bijvoorbeeld [nl]
 • gelijk ਉਚਾਰਨ
  gelijk [nl]
 • straks ਉਚਾਰਨ
  straks [da]
 • helemaal ਉਚਾਰਨ
  helemaal [nl]
 • vandaan ਉਚਾਰਨ
  vandaan [nl]
 • steeds ਉਚਾਰਨ
  steeds [en]
 • terwijl ਉਚਾਰਨ
  terwijl [nl]
 • praktisch ਉਚਾਰਨ
  praktisch [de]
 • binnenkort ਉਚਾਰਨ
  binnenkort [nl]
 • overal ਉਚਾਰਨ
  overal [nl]
 • weinig ਉਚਾਰਨ
  weinig [nl]
 • volledig ਉਚਾਰਨ
  volledig [nl]
 • speciaal ਉਚਾਰਨ
  speciaal [nl]
 • helaas ਉਚਾਰਨ
  helaas [nl]
 • onmiddellijk ਉਚਾਰਨ
  onmiddellijk [nl]
 • gewoon ਉਚਾਰਨ
  gewoon [nl]