ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

biology

biology ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • vacuolar ਉਚਾਰਨ vacuolar [pt]
 • vacuolare ਉਚਾਰਨ vacuolare [it]
 • vacuole ਉਚਾਰਨ vacuole [en]
 • vasopressin ਉਚਾਰਨ vasopressin [en]
 • vector ਉਚਾਰਨ vector [en]
 • Verhaltensbiologie ਉਚਾਰਨ Verhaltensbiologie [de]
 • vermiform appendix ਉਚਾਰਨ vermiform appendix [en]
 • Verrucomicrobia ਉਚਾਰਨ Verrucomicrobia [en]
 • verticillate ਉਚਾਰਨ verticillate [en]
 • vestigial ਉਚਾਰਨ vestigial [en]
 • vicariance ਉਚਾਰਨ vicariance [en]
 • vicariant ਉਚਾਰਨ vicariant [en]
 • vicarianza ਉਚਾਰਨ vicarianza [it]
 • vinculin ਉਚਾਰਨ vinculin [en]
 • vinterdvala ਉਚਾਰਨ vinterdvala [sv]
 • vinterdvale ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vinterdvale [no] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • vintersøvn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vintersøvn [no] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • virally ਉਚਾਰਨ virally [en]
 • Virologe ਉਚਾਰਨ Virologe [de]
 • Virologie ਉਚਾਰਨ Virologie [de]
 • viruses ਉਚਾਰਨ viruses [en]
 • viruset ਉਚਾਰਨ viruset [sv]
 • volvox ਉਚਾਰਨ volvox [en]
 • Voyage of the Beagle ਉਚਾਰਨ Voyage of the Beagle [en]