ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

bolivianismo

bolivianismo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • API ਉਚਾਰਨ API [is]
 • chop ਉਚਾਰਨ chop [en]
 • opa ਉਚਾਰਨ opa [de]
 • formica ਉਚਾਰਨ formica [it]
 • futsal ਉਚਾਰਨ futsal [pt]
 • cuis ਉਚਾਰਨ cuis [fr]
 • buri ਉਚਾਰਨ buri [ja]
 • repete ਉਚਾਰਨ repete [pt]
 • frigobar ਉਚਾਰਨ frigobar [it]
 • fernet ਉਚਾਰਨ fernet [cs]
 • chairo ਉਚਾਰਨ chairo [ja]
 • pasancalla ਉਚਾਰਨ pasancalla [es]
 • tapera ਉਚਾਰਨ tapera [pt]
 • farrear ਉਚਾਰਨ farrear [pt]
 • macurca ਉਚਾਰਨ macurca [es]
 • calato ਉਚਾਰਨ calato [it]
 • bicubicu ਉਚਾਰਨ bicubicu [es]
 • quirquiña ਉਚਾਰਨ quirquiña [es]
 • pinchulear ਉਚਾਰਨ pinchulear [es]
 • atingir ਉਚਾਰਨ atingir [pt]
 • champa ਉਚਾਰਨ champa [pt]
 • chantar ਉਚਾਰਨ chantar [pt]
 • abarcas ਉਚਾਰਨ abarcas [pt]
 • patasca ਉਚਾਰਨ patasca [es]
 • saó ਉਚਾਰਨ saó [es]
 • chanchada ਉਚਾਰਨ chanchada [pt]
 • llajua ਉਚਾਰਨ llajua [es]
 • atingido ਉਚਾਰਨ atingido [pt]
 • estratego ਉਚਾਰਨ estratego [pt]
 • buscapega ਉਚਾਰਨ buscapega [es]
 • camba ਉਚਾਰਨ camba [pt]
 • sirvinacu ਉਚਾਰਨ sirvinacu [es]
 • huairuro ਉਚਾਰਨ huairuro [es]
 • ispi ਉਚਾਰਨ ispi [es]
 • cuñapé ਉਚਾਰਨ cuñapé [es]
 • chuspa ਉਚਾਰਨ chuspa [es]
 • apacheta ਉਚਾਰਨ apacheta [es]
 • fritar ਉਚਾਰਨ fritar [pt]
 • fuete ਉਚਾਰਨ fuete [es]
 • cunumi ਉਚਾਰਨ cunumi [es]
 • chúa ਉਚਾਰਨ chúa [vi]
 • tuca ਉਚਾਰਨ tuca [es]
 • chicotear ਉਚਾਰਨ chicotear [pt]
 • zaraza ਉਚਾਰਨ zaraza [pl]
 • tipoi ਉਚਾਰਨ tipoi [es]
 • Chulla ਉਚਾਰਨ Chulla [qu]
 • velatacú ਉਚਾਰਨ velatacú [es]
 • picana ਉਚਾਰਨ picana [es]
 • cómper ਉਚਾਰਨ cómper [es]
 • aparapita ਉਚਾਰਨ aparapita [es]
 • pajla ਉਚਾਰਨ pajla [es]
 • tibibi ਉਚਾਰਨ tibibi [es]
 • huaiño ਉਚਾਰਨ huaiño [es]
 • llocalla ਉਚਾਰਨ llocalla [es]
 • usina ਉਚਾਰਨ usina [pt]
 • rúcalo ਉਚਾਰਨ rúcalo [es]
 • surubí ਉਚਾਰਨ surubí [es]
 • tiluchi ਉਚਾਰਨ tiluchi [es]
 • guajojó ਉਚਾਰਨ guajojó [es]
 • caraguatá ਉਚਾਰਨ caraguatá [pt]
 • contendor ਉਚਾਰਨ contendor [pt]
 • trancadera ਉਚਾਰਨ trancadera [es]
 • aquicito ਉਚਾਰਨ aquicito [es]
 • tapeque ਉਚਾਰਨ tapeque [es]
 • volteada ਉਚਾਰਨ volteada [pt]
 • bostear ਉਚਾਰਨ bostear [pt]
 • curucusí ਉਚਾਰਨ curucusí [es]
 • tunta ਉਚਾਰਨ tunta [es]
 • matacambio ਉਚਾਰਨ matacambio [es]
 • chanca ਉਚਾਰਨ chanca [pt]
 • farsantear ਉਚਾਰਨ farsantear [pt]
 • pichiró ਉਚਾਰਨ pichiró [es]
 • macanuda ਉਚਾਰਨ macanuda [es]
 • zucaritas ਉਚਾਰਨ zucaritas [es]
 • bajonear ਉਚਾਰਨ bajonear [es]
 • farrista ਉਚਾਰਨ farrista [pt]
 • challar ਉਚਾਰਨ challar [es]
 • brevete ਉਚਾਰਨ brevete [ia]
 • cocal ਉਚਾਰਨ cocal [vec]
 • capulí ਉਚਾਰਨ capulí [es]
 • wincha ਉਚਾਰਨ wincha [es]
 • alasita ਉਚਾਰਨ alasita [es]
 • chuncho ਉਚਾਰਨ chuncho [es]
 • lagua ਉਚਾਰਨ lagua [es]
 • yunga ਉਚਾਰਨ yunga [es]
 • camanchaca ਉਚਾਰਨ camanchaca [es]
 • ayoreo ਉਚਾਰਨ ayoreo [es]
 • corteja ਉਚਾਰਨ corteja [es]
 • catera ਉਚਾਰਨ catera [es]
 • anticrético ਉਚਾਰਨ anticrético [es]
 • yerbatero ਉਚਾਰਨ yerbatero [es]
 • yerbal ਉਚਾਰਨ yerbal [es]
 • cimba ਉਚਾਰਨ cimba [es]
 • vainita ਉਚਾਰਨ vainita [es]
 • yanacona ਉਚਾਰਨ yanacona [es]
 • volanteo ਉਚਾਰਨ volanteo [es]
 • chaqui ਉਚਾਰਨ chaqui [es]
 • corderoy ਉਚਾਰਨ corderoy [es]
 • veintiúnico ਉਚਾਰਨ veintiúnico [es]
 • carneo ਉਚਾਰਨ carneo [es]