ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

british accent

british accent ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • box ਉਚਾਰਨ box [en]
 • faux pas ਉਚਾਰਨ faux pas [en]
 • foie gras ਉਚਾਰਨ foie gras [fr]
 • pot ਉਚਾਰਨ pot [en]
 • take ਉਚਾਰਨ take [en]
 • head ਉਚਾਰਨ head [en]
 • Roma ਉਚਾਰਨ Roma [la]
 • police ਉਚਾਰਨ police [en]
 • argument ਉਚਾਰਨ argument [en]
 • to ਉਚਾਰਨ to [en]
 • issue ਉਚਾਰਨ issue [en]
 • be ਉਚਾਰਨ be [en]
 • mare ਉਚਾਰਨ mare [en]
 • purse ਉਚਾਰਨ purse [en]
 • cry ਉਚਾਰਨ cry [en]
 • leak ਉਚਾਰਨ leak [en]
 • cap ਉਚਾਰਨ cap [en]
 • width ਉਚਾਰਨ width [en]
 • suitable ਉਚਾਰਨ suitable [en]
 • nail ਉਚਾਰਨ nail [en]
 • prescription ਉਚਾਰਨ prescription [en]
 • Santa Claus ਉਚਾਰਨ Santa Claus [en]
 • kidney ਉਚਾਰਨ kidney [en]
 • elf ਉਚਾਰਨ elf [de]
 • provide ਉਚਾਰਨ provide [en]
 • bud ਉਚਾਰਨ bud [en]
 • schnitzel ਉਚਾਰਨ schnitzel [de]
 • shelves ਉਚਾਰਨ shelves [en]
 • mere ਉਚਾਰਨ mere [en]
 • tag ਉਚਾਰਨ tag [en]
 • expatriate ਉਚਾਰਨ expatriate [en]
 • heel ਉਚਾਰਨ heel [en]
 • trial ਉਚਾਰਨ trial [en]
 • tetanus ਉਚਾਰਨ tetanus [en]
 • underneath ਉਚਾਰਨ underneath [en]
 • cautious ਉਚਾਰਨ cautious [en]
 • whistle ਉਚਾਰਨ whistle [en]
 • fiddle ਉਚਾਰਨ fiddle [en]
 • poetry ਉਚਾਰਨ poetry [en]
 • careful ਉਚਾਰਨ careful [en]
 • scream ਉਚਾਰਨ scream [en]
 • tape ਉਚਾਰਨ tape [en]
 • dragonfly ਉਚਾਰਨ dragonfly [en]
 • shuffle ਉਚਾਰਨ shuffle [en]
 • chores ਉਚਾਰਨ chores [en]
 • grave ਉਚਾਰਨ grave [en]
 • yell ਉਚਾਰਨ yell [en]
 • gross ਉਚਾਰਨ gross [en]
 • jack-o-lantern ਉਚਾਰਨ jack-o-lantern [en]
 • form ਉਚਾਰਨ form [en]
 • ache ਉਚਾਰਨ ache [en]
 • creator ਉਚਾਰਨ creator [en]
 • vet ਉਚਾਰਨ vet [en]
 • grasshopper ਉਚਾਰਨ grasshopper [en]
 • tier ਉਚਾਰਨ tier [en]
 • indeed ਉਚਾਰਨ indeed [en]
 • dishwasher ਉਚਾਰਨ dishwasher [en]
 • retire ਉਚਾਰਨ retire [en]
 • establish ਉਚਾਰਨ establish [en]
 • rosé ਉਚਾਰਨ rosé [en]
 • log ਉਚਾਰਨ log [en]
 • punctuation ਉਚਾਰਨ punctuation [en]
 • waitress ਉਚਾਰਨ waitress [en]
 • where there’s a will, there’s a way ਉਚਾਰਨ where there’s a will, there’s a way [en]
 • sociable ਉਚਾਰਨ sociable [en]
 • rip ਉਚਾਰਨ rip [en]
 • accountability ਉਚਾਰਨ accountability [en]
 • first of all ਉਚਾਰਨ first of all [en]
 • toad ਉਚਾਰਨ toad [en]
 • brass ਉਚਾਰਨ brass [en]
 • likewise ਉਚਾਰਨ likewise [en]
 • prominent ਉਚਾਰਨ prominent [en]
 • hacker ਉਚਾਰਨ hacker [en]
 • obstacle ਉਚਾਰਨ obstacle [en]
 • evidence ਉਚਾਰਨ evidence [en]
 • puddle ਉਚਾਰਨ puddle [en]
 • asphalt ਉਚਾਰਨ asphalt [en]
 • debate ਉਚਾਰਨ debate [en]
 • chemical ਉਚਾਰਨ chemical [en]
 • pencil sharpener ਉਚਾਰਨ pencil sharpener [en]
 • smoke ਉਚਾਰਨ smoke [en]
 • write-up ਉਚਾਰਨ write-up [en]
 • beak ਉਚਾਰਨ beak [en]
 • leader ਉਚਾਰਨ leader [en]
 • pulses ਉਚਾਰਨ pulses [en]
 • vote ਉਚਾਰਨ vote [en]
 • ox ਉਚਾਰਨ ox [en]
 • rummage ਉਚਾਰਨ rummage [en]
 • tool ਉਚਾਰਨ tool [en]
 • illegal ਉਚਾਰਨ illegal [en]
 • announcement ਉਚਾਰਨ announcement [en]
 • bond ਉਚਾਰਨ bond [en]
 • lungs ਉਚਾਰਨ lungs [en]
 • disdainful ਉਚਾਰਨ disdainful [en]
 • peas ਉਚਾਰਨ peas [en]
 • print ਉਚਾਰਨ print [en]
 • traffic ਉਚਾਰਨ traffic [en]
 • placard ਉਚਾਰਨ placard [fr]
 • divide ਉਚਾਰਨ divide [en]
 • meeting point ਉਚਾਰਨ meeting point [en]