ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

buddhism

buddhism ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 禅師 [ぜんし] ਉਚਾਰਨ 禅師 [ぜんし] [ja]
 • bát chánh đạo ਉਚਾਰਨ bát chánh đạo [vi]
 • chánh mạng ਉਚਾਰਨ chánh mạng [vi]
 • chánh tinh tấn ਉਚਾਰਨ chánh tinh tấn [vi]
 • luật nhân quả ਉਚਾਰਨ luật nhân quả [vi]
 • nhân ái ਉਚਾਰਨ nhân ái [vi]
 • tetralemma ਉਚਾਰਨ tetralemma [en]
 • tĩnh lặng ਉਚਾਰਨ tĩnh lặng [vi]
 • Trülku ਉਚਾਰਨ Trülku [de]
 • tỳ kheo ni ਉਚਾਰਨ tỳ kheo ni [vi]
 • xuất gia ਉਚਾਰਨ xuất gia [vi]
 • 善名称功德佛 ਉਚਾਰਨ 善名称功德佛 [zh]
 • bốn chân lý cao thượng ਉਚਾਰਨ bốn chân lý cao thượng [vi]
 • chánh khẩu ਉਚਾਰਨ chánh khẩu [vi]
 • chánh thân ਉਚਾਰਨ chánh thân [vi]
 • chánh ý ਉਚਾਰਨ chánh ý [vi]
 • hành động chân chính ਉਚਾਰਨ hành động chân chính [vi]
 • lời nói chân chính ਉਚਾਰਨ lời nói chân chính [vi]
 • lối sống chân chính ਉਚਾਰਨ lối sống chân chính [vi]
 • 印順 ਉਚਾਰਨ 印順 [zh]
 • буддовость ਉਚਾਰਨ буддовость [ru]
 • 凡僧 [ぼんぞう] ਉਚਾਰਨ 凡僧 [ぼんぞう] [ja]
 • 頓悟 [とんご] ਉਚਾਰਨ 頓悟 [とんご] [ja]
 • chánh ngữ ਉਚਾਰਨ chánh ngữ [vi]
 • đạo tám phần cao thượng ਉਚਾਰਨ đạo tám phần cao thượng [vi]
 • 優婆塞 [うばそく] ਉਚਾਰਨ 優婆塞 [うばそく] [ja]
 • Benares ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Benares [bh | hi] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Hinayana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hinayana [en | sa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Mrgadava ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mrgadava [sa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Mrigadava ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mrigadava [sa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Murdhajaraja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Murdhajaraja [sa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nirmanakaya ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nirmanakaya [hi] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Saddharma Punkarika ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Saddharma Punkarika [sa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sansara ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sansara [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Sarviistivada ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sarviistivada [sa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • śrāmaṇera ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ śrāmaṇera [sa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Trāyastriṃśa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Trāyastriṃśa [sa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Tusita ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tusita [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • U On Pe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ U On Pe [my] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Vimalakirti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vimalakirti [sa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Тathtigatagarbha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Тathtigatagarbha [sa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • विमलकीर्ति ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ विमलकीर्ति [sa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ชาติหน้า ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ชาติหน้า [th] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • บวช ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ บวช [th] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • บาป ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ บาป [th] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • พรรษา ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ พรรษา [th] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ཟླ་བ་གྲགས་པ་ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ཟླ་བ་གྲགས་པ་ [bo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ