ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

campidanese

campidanese ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • noi ਉਚਾਰਨ noi [it]
 • fradi ਉਚਾਰਨ fradi [fur]
 • bellixeddu ਉਚਾਰਨ bellixeddu [sc]
 • Genna ਉਚਾਰਨ Genna [it]
 • otu ਉਚਾਰਨ otu [ig]
 • brebei ਉਚਾਰਨ brebei [sc]
 • deu ਉਚਾਰਨ deu [ca]
 • Carraxu ਉਚਾਰਨ Carraxu [sc]
 • proceddu ਉਚਾਰਨ proceddu [sc]
 • agiudai ਉਚਾਰਨ agiudai [sc]
 • Studau ਉਚਾਰਨ Studau [sc]
 • Prexau ਉਚਾਰਨ Prexau [sc]
 • paxi ਉਚਾਰਨ paxi [sc]
 • Axedu ਉਚਾਰਨ Axedu [sc]
 • duus ਉਚਾਰਨ duus [sc]
 • àcua-de-biri ਉਚਾਰਨ àcua-de-biri [sc]
 • abarrai ਉਚਾਰਨ abarrai [sc]
 • àcua ਉਚਾਰਨ àcua [sc]
 • didu ਉਚਾਰਨ didu [sc]
 • apixedda ਉਚਾਰਨ apixedda [sc]
 • allisai ਉਚਾਰਨ allisai [sc]
 • allu (noun) ਉਚਾਰਨ allu (noun) [sc]
 • apicadòrgiu ਉਚਾਰਨ apicadòrgiu [sc]
 • abungiai ਉਚਾਰਨ abungiai [sc]
 • acidrinai ਉਚਾਰਨ acidrinai [sc]
 • alighìngiu ਉਚਾਰਨ alighìngiu [sc]
 • aostai ਉਚਾਰਨ aostai [sc]
 • apuntorai ਉਚਾਰਨ apuntorai [sc]
 • amexinai ਉਚਾਰਨ amexinai [sc]
 • apetotu ਉਚਾਰਨ apetotu [sc]
 • Mellus ਉਚਾਰਨ Mellus [sc]
 • afaci ਉਚਾਰਨ afaci [sc]
 • abigai ਉਚਾਰਨ abigai [sc]
 • amancai ਉਚਾਰਨ amancai [sc]
 • aciungi ਉਚਾਰਨ aciungi [sc]
 • afumiai ਉਚਾਰਨ afumiai [sc]
 • ancòdina ਉਚਾਰਨ ancòdina [sc]
 • agiudu ਉਚਾਰਨ agiudu [sc]
 • amollai ਉਚਾਰਨ amollai [sc]
 • aciapai ਉਚਾਰਨ aciapai [sc]
 • allabai ਉਚਾਰਨ allabai [sc]
 • aforciddau ਉਚਾਰਨ aforciddau [sc]
 • abisongiai ਉਚਾਰਨ abisongiai [sc]
 • apompiai ਉਚਾਰਨ apompiai [sc]
 • afrachilai ਉਚਾਰਨ afrachilai [sc]
 • agatai ਉਚਾਰਨ agatai [sc]
 • aìnturu ਉਚਾਰਨ aìnturu [sc]
 • anconi ਉਚਾਰਨ anconi [sc]
 • allatai ਉਚਾਰਨ allatai [sc]
 • allenadori ਉਚਾਰਨ allenadori [sc]
 • amamai ਉਚਾਰਨ amamai [sc]
 • alladiai ਉਚਾਰਨ alladiai [sc]
 • Porceddu ਉਚਾਰਨ Porceddu [sc]
 • acuilai ਉਚਾਰਨ acuilai [sc]
 • Pingiada ਉਚਾਰਨ Pingiada [sc]
 • acabai ਉਚਾਰਨ acabai [sc]
 • allutai ਉਚਾਰਨ allutai [sc]
 • apoderai ਉਚਾਰਨ apoderai [sc]
 • afitai ਉਚਾਰਨ afitai [sc]
 • amutadori ਉਚਾਰਨ amutadori [sc]
 • aconcai ਉਚਾਰਨ aconcai [sc]
 • mesi-de-ladàmini ਉਚਾਰਨ mesi-de-ladàmini [sc]
 • acostai ਉਚਾਰਨ acostai [sc]
 • aici (adverb) ਉਚਾਰਨ aici (adverb) [sc]
 • abastai ਉਚਾਰਨ abastai [sc]
 • aguantai ਉਚਾਰਨ aguantai [sc]
 • alidai ਉਚਾਰਨ alidai [sc]
 • pixi ਉਚਾਰਨ pixi [sc]
 • acontessi ਉਚਾਰਨ acontessi [sc]
 • amosta ਉਚਾਰਨ amosta [sc]
 • acuasantera ਉਚਾਰਨ acuasantera [sc]
 • afringillonai ਉਚਾਰਨ afringillonai [sc]
 • annosigu ਉਚਾਰਨ annosigu [sc]
 • allardiai ਉਚਾਰਨ allardiai [sc]
 • afoxai ਉਚਾਰਨ afoxai [sc]
 • agafai ਉਚਾਰਨ agafai [sc]
 • aconciai ਉਚਾਰਨ aconciai [sc]
 • apamentai ਉਚਾਰਨ apamentai [sc]
 • acarraxai ਉਚਾਰਨ acarraxai [sc]
 • aprontai ਉਚਾਰਨ aprontai [sc]
 • aguali ਉਚਾਰਨ aguali [sc]
 • afelai ਉਚਾਰਨ afelai [sc]
 • acatarrai ਉਚਾਰਨ acatarrai [sc]
 • acuguciai ਉਚਾਰਨ acuguciai [sc]
 • achipi ਉਚਾਰਨ achipi [sc]
 • apeddai ਉਚਾਰਨ apeddai [sc]
 • annuadòrgiu ਉਚਾਰਨ annuadòrgiu [sc]
 • allenai ਉਚਾਰਨ allenai [sc]
 • abutonai ਉਚਾਰਨ abutonai [sc]
 • dròmmiri ਉਚਾਰਨ dròmmiri [sc]
 • aferenai ਉਚਾਰਨ aferenai [sc]
 • Malloru ਉਚਾਰਨ Malloru [sc]
 • acobercai ਉਚਾਰਨ acobercai [sc]
 • amandronai ਉਚਾਰਨ amandronai [sc]
 • amasedai ਉਚਾਰਨ amasedai [sc]
 • àngelu ਉਚਾਰਨ àngelu [sc]
 • acarcangiai ਉਚਾਰਨ acarcangiai [sc]
 • amoriscai ਉਚਾਰਨ amoriscai [sc]
 • acutzai ਉਚਾਰਨ acutzai [sc]
 • amòddiu ਉਚਾਰਨ amòddiu [sc]