ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

campidanese

campidanese ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • noi ਉਚਾਰਨ
  noi [it]
 • bellixeddu ਉਚਾਰਨ
  bellixeddu [sc]
 • fradi ਉਚਾਰਨ
  fradi [fur]
 • deu ਉਚਾਰਨ
  deu [ca]
 • Genna ਉਚਾਰਨ
  Genna [it]
 • brebei ਉਚਾਰਨ
  brebei [sc]
 • otu ਉਚਾਰਨ
  otu [ig]
 • Carraxu ਉਚਾਰਨ
  Carraxu [sc]
 • proceddu ਉਚਾਰਨ
  proceddu [sc]
 • agiudai ਉਚਾਰਨ
  agiudai [sc]
 • Porceddu ਉਚਾਰਨ
  Porceddu [sc]
 • Studau ਉਚਾਰਨ
  Studau [sc]
 • Prexau ਉਚਾਰਨ
  Prexau [sc]
 • Axedu ਉਚਾਰਨ
  Axedu [sc]
 • paxi ਉਚਾਰਨ
  paxi [sc]
 • duus ਉਚਾਰਨ
  duus [sc]
 • àcua-de-biri ਉਚਾਰਨ
  àcua-de-biri [sc]
 • didu ਉਚਾਰਨ
  didu [sc]
 • abarrai ਉਚਾਰਨ
  abarrai [sc]
 • àcua ਉਚਾਰਨ
  àcua [sc]
 • apixedda ਉਚਾਰਨ
  apixedda [sc]
 • abungiai ਉਚਾਰਨ
  abungiai [sc]
 • Mellus ਉਚਾਰਨ
  Mellus [sc]
 • allisai ਉਚਾਰਨ
  allisai [sc]
 • allu (noun) ਉਚਾਰਨ
  allu (noun) [sc]
 • apicadòrgiu ਉਚਾਰਨ
  apicadòrgiu [sc]
 • acidrinai ਉਚਾਰਨ
  acidrinai [sc]
 • alighìngiu ਉਚਾਰਨ
  alighìngiu [sc]
 • amexinai ਉਚਾਰਨ
  amexinai [sc]
 • aostai ਉਚਾਰਨ
  aostai [sc]
 • apuntorai ਉਚਾਰਨ
  apuntorai [sc]
 • amancai ਉਚਾਰਨ
  amancai [sc]
 • apetotu ਉਚਾਰਨ
  apetotu [sc]
 • aciungi ਉਚਾਰਨ
  aciungi [sc]
 • abigai ਉਚਾਰਨ
  abigai [sc]
 • afaci ਉਚਾਰਨ
  afaci [sc]
 • afumiai ਉਚਾਰਨ
  afumiai [sc]
 • ancòdina ਉਚਾਰਨ
  ancòdina [sc]
 • agiudu ਉਚਾਰਨ
  agiudu [sc]
 • abisongiai ਉਚਾਰਨ
  abisongiai [sc]
 • amollai ਉਚਾਰਨ
  amollai [sc]
 • aciapai ਉਚਾਰਨ
  aciapai [sc]
 • aforciddau ਉਚਾਰਨ
  aforciddau [sc]
 • allabai ਉਚਾਰਨ
  allabai [sc]
 • apompiai ਉਚਾਰਨ
  apompiai [sc]
 • afrachilai ਉਚਾਰਨ
  afrachilai [sc]
 • aìnturu ਉਚਾਰਨ
  aìnturu [sc]
 • agatai ਉਚਾਰਨ
  agatai [sc]
 • anconi ਉਚਾਰਨ
  anconi [sc]
 • allenadori ਉਚਾਰਨ
  allenadori [sc]
 • amamai ਉਚਾਰਨ
  amamai [sc]
 • allatai ਉਚਾਰਨ
  allatai [sc]
 • alladiai ਉਚਾਰਨ
  alladiai [sc]
 • Pingiada ਉਚਾਰਨ
  Pingiada [sc]
 • acuilai ਉਚਾਰਨ
  acuilai [sc]
 • pixi ਉਚਾਰਨ
  pixi [sc]
 • acabai ਉਚਾਰਨ
  acabai [sc]
 • allutai ਉਚਾਰਨ
  allutai [sc]
 • apoderai ਉਚਾਰਨ
  apoderai [sc]
 • afitai ਉਚਾਰਨ
  afitai [sc]
 • aconcai ਉਚਾਰਨ
  aconcai [sc]
 • amutadori ਉਚਾਰਨ
  amutadori [sc]
 • abioi ਉਚਾਰਨ
  abioi [eu]
 • mesi-de-ladàmini ਉਚਾਰਨ
  mesi-de-ladàmini [sc]
 • acostai ਉਚਾਰਨ
  acostai [sc]
 • aici (adverb) ਉਚਾਰਨ
  aici (adverb) [sc]
 • alidai ਉਚਾਰਨ
  alidai [sc]
 • abastai ਉਚਾਰਨ
  abastai [sc]
 • acontessi ਉਚਾਰਨ
  acontessi [sc]
 • aguantai ਉਚਾਰਨ
  aguantai [sc]
 • acuasantera ਉਚਾਰਨ
  acuasantera [sc]
 • amosta ਉਚਾਰਨ
  amosta [sc]
 • acarraxai ਉਚਾਰਨ
  acarraxai [sc]
 • annosigu ਉਚਾਰਨ
  annosigu [sc]
 • afringillonai ਉਚਾਰਨ
  afringillonai [sc]
 • allardiai ਉਚਾਰਨ
  allardiai [sc]
 • afoxai ਉਚਾਰਨ
  afoxai [sc]
 • aconciai ਉਚਾਰਨ
  aconciai [sc]
 • agafai ਉਚਾਰਨ
  agafai [sc]
 • apamentai ਉਚਾਰਨ
  apamentai [sc]
 • aguali ਉਚਾਰਨ
  aguali [sc]
 • aprontai ਉਚਾਰਨ
  aprontai [sc]
 • afelai ਉਚਾਰਨ
  afelai [sc]
 • acatarrai ਉਚਾਰਨ
  acatarrai [sc]
 • Malloru ਉਚਾਰਨ
  Malloru [sc]
 • achipi ਉਚਾਰਨ
  achipi [sc]
 • acuguciai ਉਚਾਰਨ
  acuguciai [sc]
 • apeddai ਉਚਾਰਨ
  apeddai [sc]
 • annuadòrgiu ਉਚਾਰਨ
  annuadòrgiu [sc]
 • allenai ਉਚਾਰਨ
  allenai [sc]
 • abutonai ਉਚਾਰਨ
  abutonai [sc]
 • dròmmiri ਉਚਾਰਨ
  dròmmiri [sc]
 • aferenai ਉਚਾਰਨ
  aferenai [sc]
 • àngelu ਉਚਾਰਨ
  àngelu [sc]
 • acobercai ਉਚਾਰਨ
  acobercai [sc]
 • amandronai ਉਚਾਰਨ
  amandronai [sc]
 • amasedai ਉਚਾਰਨ
  amasedai [sc]
 • acarcangiai ਉਚਾਰਨ
  acarcangiai [sc]
 • acutzai ਉਚਾਰਨ
  acutzai [sc]
 • amoriscai ਉਚਾਰਨ
  amoriscai [sc]