ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

ciencias naturais

ciencias naturais ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • corazón ਉਚਾਰਨ corazón [es]
 • arroz ਉਚਾਰਨ arroz [es]
 • gato ਉਚਾਰਨ gato [es]
 • bonito ਉਚਾਰਨ bonito [es]
 • pole ਉਚਾਰਨ pole [en]
 • Madeira ਉਚਾਰਨ Madeira [pt]
 • terremoto ਉਚਾਰਨ terremoto [it]
 • cebra ਉਚਾਰਨ cebra [es]
 • memoria ਉਚਾਰਨ memoria [es]
 • caracol ਉਚਾਰਨ caracol [es]
 • acuático ਉਚਾਰਨ acuático [es]
 • mineral ਉਚਾਰਨ mineral [en]
 • maremoto ਉਚਾਰਨ maremoto [es]
 • hipopótamo ਉਚਾਰਨ hipopótamo [es]
 • río ਉਚਾਰਨ río [es]
 • cristal ਉਚਾਰਨ cristal [es]
 • rinoceronte ਉਚਾਰਨ rinoceronte [it]
 • lagarto ਉਚਾਰਨ lagarto [es]
 • algodón ਉਚਾਰਨ algodón [es]
 • papagaio ਉਚਾਰਨ papagaio [pt]
 • molecular ਉਚਾਰਨ molecular [en]
 • Atún ਉਚਾਰਨ Atún [es]
 • Ostra ਉਚਾਰਨ Ostra [pt]
 • trigo ਉਚਾਰਨ trigo [es]
 • Lagos ਉਚਾਰਨ Lagos [en]
 • uva ਉਚਾਰਨ uva [es]
 • vento ਉਚਾਰਨ vento [it]
 • Tapir ਉਚਾਰਨ Tapir [en]
 • fallas ਉਚਾਰਨ fallas [es]
 • clima ਉਚਾਰਨ clima [es]
 • lobo ਉਚਾਰਨ lobo [gl]
 • composición ਉਚਾਰਨ composición [es]
 • Salmón ਉਚਾਰਨ Salmón [es]
 • planta ਉਚਾਰਨ planta [es]
 • cobre ਉਚਾਰਨ cobre [es]
 • estómago ਉਚਾਰਨ estómago [es]
 • avestruz ਉਚਾਰਨ avestruz [es]
 • petróleo ਉਚਾਰਨ petróleo [es]
 • foca ਉਚਾਰਨ foca [it]
 • montañas ਉਚਾਰਨ montañas [es]
 • medio ambiente ਉਚਾਰਨ medio ambiente [es]
 • ganso ਉਚਾਰਨ ganso [es]
 • especie ਉਚਾਰਨ especie [es]
 • arrecifes de coral ਉਚਾਰਨ arrecifes de coral [es]
 • humano ਉਚਾਰਨ humano [es]
 • volcán ਉਚਾਰਨ volcán [es]
 • bioquímica ਉਚਾਰਨ bioquímica [es]
 • morsa ਉਚਾਰਨ morsa [it]
 • Lapa ਉਚਾਰਨ Lapa [es]
 • chimpancé ਉਚਾਰਨ chimpancé [es]
 • mamífero ਉਚਾਰਨ mamífero [es]
 • vulcanismo ਉਚਾਰਨ vulcanismo [es]
 • lumbar ਉਚਾਰਨ lumbar [en]
 • ovos ਉਚਾਰਨ ovos [pt]
 • cobra ਉਚਾਰਨ cobra [pt]
 • alimento ਉਚਾਰਨ alimento [es]
 • célula ਉਚਾਰਨ célula [es]
 • gato montés ਉਚਾਰਨ gato montés [es]
 • colibrí ਉਚਾਰਨ colibrí [es]
 • útero ਉਚਾਰਨ útero [es]
 • litosfera ਉਚਾਰਨ litosfera [es]
 • mula ਉਚਾਰਨ mula [ca]
 • ambiente ਉਚਾਰਨ ambiente [pt]
 • agricultura ਉਚਾਰਨ agricultura [pt]
 • corno ਉਚਾਰਨ corno [es]
 • rola ਉਚਾਰਨ rola [pt]
 • cacatúa ਉਚਾਰਨ cacatúa [es]
 • feto ਉਚਾਰਨ feto [es]
 • camelo ਉਚਾਰਨ camelo [pt]
 • hábitat ਉਚਾਰਨ hábitat [es]
 • Cachalote ਉਚਾਰਨ Cachalote [gl]
 • Aves ਉਚਾਰਨ Aves [en]
 • faisán ਉਚਾਰਨ faisán [es]
 • ser humano ਉਚਾਰਨ ser humano [es]
 • tabaco ਉਚਾਰਨ tabaco [es]
 • cloaca ਉਚਾਰਨ cloaca [es]
 • vertebrados ਉਚਾਰਨ vertebrados [es]
 • pelícano ਉਚਾਰਨ pelícano [es]
 • lagartixa ਉਚਾਰਨ lagartixa [pt]
 • cebada ਉਚਾਰਨ cebada [es]
 • suor ਉਚਾਰਨ suor [pt]
 • biotopo ਉਚਾਰਨ biotopo [it]
 • ozono ਉਚਾਰਨ ozono [it]
 • comportamento ਉਚਾਰਨ comportamento [it]
 • estrutura ਉਚਾਰਨ estrutura [pt]
 • orangután ਉਚਾਰਨ orangután [es]
 • pelos ਉਚਾਰਨ pelos [pt]
 • molusco ਉਚਾਰਨ molusco [es]
 • lesma ਉਚਾਰਨ lesma [pt]
 • páncreas ਉਚਾਰਨ páncreas [es]
 • Gaspar ਉਚਾਰਨ Gaspar [es]
 • organismo ਉਚਾਰਨ organismo [it]
 • arbusto ਉਚਾਰਨ arbusto [es]
 • Cordón umbilical ਉਚਾਰਨ Cordón umbilical [es]
 • cristalino ਉਚਾਰਨ cristalino [es]
 • Xemoloxía ਉਚਾਰਨ Xemoloxía [gl]
 • diafragma ਉਚਾਰਨ diafragma [ca]
 • zoomorfo ਉਚਾਰਨ zoomorfo [pt]
 • interacción ਉਚਾਰਨ interacción [es]
 • terrestre ਉਚਾਰਨ terrestre [es]