ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

cognom - Catalan

cognom - Catalan ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Juan ਉਚਾਰਨ
  Juan [es]
 • Aurora ਉਚਾਰਨ
  Aurora [en]
 • Roma ਉਚਾਰਨ
  Roma [la]
 • March ਉਚਾਰਨ
  March [en]
 • blanc ਉਚਾਰਨ
  blanc [fr]
 • parrot ਉਚਾਰਨ
  parrot [en]
 • Freixenet ਉਚਾਰਨ
  Freixenet [ca]
 • Joan ਉਚਾਰਨ
  Joan [en]
 • mas ਉਚਾਰਨ
  mas [fr]
 • vert ਉਚਾਰਨ
  vert [fr]
 • adeus ਉਚਾਰਨ
  adeus [pt]
 • alegre ਉਚਾਰਨ
  alegre [pt]
 • Jordi ਉਚਾਰਨ
  Jordi [ca]
 • pont ਉਚਾਰਨ
  pont [fr]
 • Oliver ਉਚਾਰਨ
  Oliver [de]
 • company ਉਚਾਰਨ
  company [en]
 • comes ਉਚਾਰਨ
  comes [en]
 • botella ਉਚਾਰਨ
  botella [es]
 • Bach ਉਚਾਰਨ
  Bach [de]
 • Hugues ਉਚਾਰਨ
  Hugues [fr]
 • bas ਉਚਾਰਨ
  bas [fr]
 • Bosch ਉਚਾਰਨ
  Bosch [de]
 • mir ਉਚਾਰਨ
  mir [de]
 • Pau ਉਚਾਰਨ
  Pau [pt]
 • pera ਉਚਾਰਨ
  pera [es]
 • compte ਉਚਾਰਨ
  compte [fr]
 • Gil ਉਚਾਰਨ
  Gil [ca]
 • puig ਉਚਾਰਨ
  puig [ca]
 • grau ਉਚਾਰਨ
  grau [de]
 • Figueres ਉਚਾਰਨ
  Figueres [ca]
 • mora ਉਚਾਰਨ
  mora [it]
 • Roy ਉਚਾਰਨ
  Roy [en]
 • font ਉਚਾਰਨ
  font [en]
 • mach ਉਚਾਰਨ
  mach [de]
 • coma ਉਚਾਰਨ
  coma [es]
 • pi ਉਚਾਰਨ
  pi [en]
 • Montserrat ਉਚਾਰਨ
  Montserrat [ca]
 • aguja ਉਚਾਰਨ
  aguja [es]
 • pou ਉਚਾਰਨ
  pou [ca]
 • mac ਉਚਾਰਨ
  mac [ga]
 • gras ਉਚਾਰਨ
  gras [de]
 • sales ਉਚਾਰਨ
  sales [en]
 • Bayer ਉਚਾਰਨ
  Bayer [de]
 • quer ਉਚਾਰਨ
  quer [de]
 • sala ਉਚਾਰਨ
  sala [ca]
 • amer ਉਚਾਰਨ
  amer [fr]
 • Visa ਉਚਾਰਨ
  Visa [en]
 • daga ਉਚਾਰਨ
  daga [es]
 • Pons ਉਚਾਰਨ
  Pons [fr]
 • Miquel ਉਚਾਰਨ
  Miquel [ca]
 • Francesc ਉਚਾਰਨ
  Francesc [ca]
 • Oriol ਉਚਾਰਨ
  Oriol [ca]
 • torrent ਉਚਾਰਨ
  torrent [en]
 • mont ਉਚਾਰਨ
  mont [fr]
 • condom ਉਚਾਰਨ
  condom [en]
 • Bruns ਉਚਾਰਨ
  Bruns [de]
 • Pella ਉਚਾਰਨ
  Pella [en]
 • benet ਉਚਾਰਨ
  benet [ca]
 • oliva ਉਚਾਰਨ
  oliva [es]
 • rom ਉਚਾਰਨ
  rom [cs]
 • esteve ਉਚਾਰਨ
  esteve [pt]
 • negra ਉਚਾਰਨ
  negra [es]
 • nadal ਉਚਾਰਨ
  nadal [es]
 • roca ਉਚਾਰਨ
  roca [es]
 • bos ਉਚਾਰਨ
  bos [nl]
 • batalla ਉਚਾਰਨ
  batalla [es]
 • bota ਉਚਾਰਨ
  bota [pt]
 • serra ਉਚਾਰਨ
  serra [it]
 • tries ਉਚਾਰਨ
  tries [en]
 • Vila ਉਚਾਰਨ
  Vila [sv]
 • Foix ਉਚਾਰਨ
  Foix [ca]
 • Verdaguer ਉਚਾਰਨ
  Verdaguer [ca]
 • cases ਉਚਾਰਨ
  cases [en]
 • co ਉਚਾਰਨ
  co [pl]
 • arpa ਉਚਾਰਨ
  arpa [tt]
 • Barret ਉਚਾਰਨ
  Barret [ca]
 • illa ਉਚਾਰਨ
  illa [sv]
 • bec ਉਚਾਰਨ
  bec [fr]
 • riu ਉਚਾਰਨ
  riu [ca]
 • valls ਉਚਾਰਨ
  valls [ca]
 • pol ਉਚਾਰਨ
  pol [ast]
 • gorda ਉਚਾਰਨ
  gorda [pt]
 • balot ਉਚਾਰਨ
  balot [pl]
 • costal ਉਚਾਰਨ
  costal [es]
 • bac ਉਚਾਰਨ
  bac [fr]
 • blanch ਉਚਾਰਨ
  blanch [en]
 • Antoni ਉਚਾਰਨ
  Antoni [ca]
 • costas ਉਚਾਰਨ
  costas [es]
 • cos ਉਚਾਰਨ
  cos [en]
 • Torres ਉਚਾਰਨ
  Torres [es]
 • Gaspar ਉਚਾਰਨ
  Gaspar [es]
 • Casanova ਉਚਾਰਨ
  Casanova [es]
 • Carles ਉਚਾਰਨ
  Carles [ca]
 • Roch ਉਚਾਰਨ
  Roch [de]
 • burgués ਉਚਾਰਨ
  burgués [es]
 • Balsac ਉਚਾਰਨ
  Balsac [fr]
 • badia ਉਚਾਰਨ
  badia [pt]
 • vives ਉਚਾਰਨ
  vives [es]
 • Blanes ਉਚਾਰਨ
  Blanes [ca]
 • argila ਉਚਾਰਨ
  argila [pt]