ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Common Words

Common Words ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 少 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 投 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 利 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 接 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 直 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 成 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 兩 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • gara ਉਚਾਰਨ gara [it]
 • 呢 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 字 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 組 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 系 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 黃 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 做 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鐵 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 未 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 部 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 合 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 紅 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 地 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 曲 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 叫 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 個 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 末 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 華 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 音 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 弱 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 州 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 主 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 原 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 強 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 命 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 任 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 半 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 身 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 皮 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 費 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 來 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 先 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 周 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 病 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 義 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 讓 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 哪 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 那 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 坐 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 話 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 展 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 常 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 解 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 同 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 電 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 過 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 而 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 界 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 根 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 影 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 格 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 交 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 意 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 升 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 法 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 巴 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 故 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 輪 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 找 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 式 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 其 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 酸 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 跑 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 段 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 短 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 將 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 所 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 志 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 起 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 族 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 城 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 者 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 國 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 施 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 陳 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鹽 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • impresario ਉਚਾਰਨ impresario [en]
 • 或 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 以 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 許 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 立 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 平 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 名 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 學 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鬥 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 首 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 英 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 德 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 見 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 些 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 球 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 長 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 通 ਉਚਾਰਨ [yue]