ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Common Words

Common Words ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 汽 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 吸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 兒 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 基 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 則 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 剎 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 狀 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 抗 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 緊 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 聚 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 仍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 織 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 增 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 了 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 廣 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 采 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 燒 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 究 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 輕 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 具 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 難 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 蠟 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 俗 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 參 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 充 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 止 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 金 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 逐 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 層 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 均 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 較 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 防 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 集 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 據 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 廠 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 堅 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 產 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 宣 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 藝 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 礎 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 響 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 維 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 斯 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 推 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 遠 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 央 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 環 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 轉 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 徑 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 實 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 列 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 禁 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 批 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 材 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 值 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 廳 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 科 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 烈 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 聽 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 盡 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 液 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 企 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 按 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 固 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 刑 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 積 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 檢 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 聯 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 篷 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 府 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 致 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 寫 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 師 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 股 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 更 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 濟 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 離 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 改 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 豐 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 辦 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 妒 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 調 ਉਚਾਰਨ 調 [zh]
 • 研 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 飛 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 給 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 礦 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 女 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 級 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 助 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 養 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 續 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 載 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 證 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鄉 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 移 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 隨 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 終 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 試 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 老 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 繁 ਉਚਾਰਨ [yue]