ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

commonly mispronounced words

commonly mispronounced words ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • debut ਉਚਾਰਨ debut [en]
 • mischievous ਉਚਾਰਨ mischievous [en]
 • arctic ਉਚਾਰਨ arctic [en]
 • accessory ਉਚਾਰਨ accessory [en]
 • succeed ਉਚਾਰਨ succeed [en]
 • Babel ਉਚਾਰਨ Babel [en]
 • patriot ਉਚਾਰਨ patriot [en]
 • usage ਉਚਾਰਨ usage [en]
 • Taurus ਉਚਾਰਨ Taurus [en]
 • rodeo ਉਚਾਰਨ rodeo [en]
 • senile ਉਚਾਰਨ senile [en]
 • Gaelic ਉਚਾਰਨ Gaelic [en]
 • balsamic ਉਚਾਰਨ balsamic [en]
 • rabid ਉਚਾਰਨ rabid [en]
 • gymnast ਉਚਾਰਨ gymnast [en]
 • chamois ਉਚਾਰਨ chamois [en]
 • vaccinate ਉਚਾਰਨ vaccinate [en]
 • ecstatic ਉਚਾਰਨ ecstatic [en]
 • Bacchus ਉਚਾਰਨ Bacchus [en]
 • Moray ਉਚਾਰਨ Moray [sco]
 • indict ਉਚਾਰਨ indict [en]
 • wassail ਉਚਾਰਨ wassail [en]
 • reparable ਉਚਾਰਨ reparable [en]
 • jewels ਉਚਾਰਨ jewels [en]
 • chauvinism ਉਚਾਰਨ chauvinism [en]
 • drowned ਉਚਾਰਨ drowned [en]
 • conservatism ਉਚਾਰਨ conservatism [en]
 • mischievousness ਉਚਾਰਨ mischievousness [en]
 • zydeco ਉਚਾਰਨ zydeco [en]