ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

conjugate the French verb être

conjugate the French verb être ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ