ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

conjugate the French verb aller

conjugate the French verb aller ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ