ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

conjugate the French verb avoir

conjugate the French verb avoir ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ