ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

conjugate the French verb devoir

conjugate the French verb devoir ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ