ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

conjugate the French verb dormir

conjugate the French verb dormir ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ