ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

conjugate the French verb jouir

conjugate the French verb jouir ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ