ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

conjugate the French verb parler

conjugate the French verb parler ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ