ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

counting

counting ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • twenty ਉਚਾਰਨ twenty [en]
 • ایک ایک ਉਚਾਰਨ ایک ایک [ur]
 • quatorze ਉਚਾਰਨ quatorze [fr]
 • one hundred thousand ਉਚਾਰਨ one hundred thousand [en]
 • sept ਉਚਾਰਨ sept [fr]
 • thousand ਉਚਾਰਨ thousand [en]
 • نینە ਉਚਾਰਨ نینە [ku]
 • ninety ਉਚਾਰਨ ninety [en]
 • forty ਉਚਾਰਨ forty [en]
 • thirty ਉਚਾਰਨ thirty [en]
 • trois ਉਚਾਰਨ trois [fr]
 • kalkulator ਉਚਾਰਨ kalkulator [pl]
 • zero ਉਚਾਰਨ zero [en]
 • deux ਉਚਾਰਨ deux [fr]
 • six ਉਚਾਰਨ six [fr]
 • arithmomania ਉਚਾਰਨ arithmomania [en]
 • eight ਉਚਾਰਨ eight [en]
 • mitâtahtomitanaw ਉਚਾਰਨ mitâtahtomitanaw [cr]
 • kêkâ-mitâtahtomitanaw ਉਚਾਰਨ kêkâ-mitâtahtomitanaw [cr]
 • ayênânêwomitanaw ਉਚਾਰਨ ayênânêwomitanaw [cr]
 • têpakohpomitanaw ਉਚਾਰਨ têpakohpomitanaw [cr]
 • nikotwâsomitanaw ਉਚਾਰਨ nikotwâsomitanaw [cr]
 • niyânanomitanaw ਉਚਾਰਨ niyânanomitanaw [cr]
 • nêmitanaw ਉਚਾਰਨ nêmitanaw [cr]
 • nistomitanaw ਉਚਾਰਨ nistomitanaw [cr]
 • nîsitanaw pêyakosâp ਉਚਾਰਨ nîsitanaw pêyakosâp [cr]
 • nîsitanaw ayiwâk pêyak ਉਚਾਰਨ nîsitanaw ayiwâk pêyak [cr]
 • nîsitanaw ਉਚਾਰਨ nîsitanaw [cr]
 • kêkâ-mitâtahtosâp ਉਚਾਰਨ kêkâ-mitâtahtosâp [cr]
 • ayênânêwosâp ਉਚਾਰਨ ayênânêwosâp [cr]
 • têpakohposâp ਉਚਾਰਨ têpakohposâp [cr]
 • nikotwâsosâp ਉਚਾਰਨ nikotwâsosâp [cr]
 • niyânanosâp ਉਚਾਰਨ niyânanosâp [cr]
 • nêwosâp ਉਚਾਰਨ nêwosâp [cr]
 • nistosâp ਉਚਾਰਨ nistosâp [cr]
 • nîsosâp ਉਚਾਰਨ nîsosâp [cr]
 • pêyakosâp ਉਚਾਰਨ pêyakosâp [cr]
 • mitâtaht ਉਚਾਰਨ mitâtaht [cr]
 • kêkâ-mitâtaht ਉਚਾਰਨ kêkâ-mitâtaht [cr]
 • têpakohp ਉਚਾਰਨ têpakohp [cr]
 • nikotwâsik ਉਚਾਰਨ nikotwâsik [cr]
 • niyânan ਉਚਾਰਨ niyânan [cr]
 • nêwo ਉਚਾਰਨ nêwo [cr]
 • nisto ਉਚਾਰਨ nisto [pt]
 • nîso ਉਚਾਰਨ nîso [cr]
 • pêyak ਉਚਾਰਨ pêyak [cr]
 • double ਉਚਾਰਨ double [en]
 • 11 ਉਚਾਰਨ 11 [en]
 • duo ਉਚਾਰਨ duo [fr]
 • Zillion ਉਚਾਰਨ Zillion [en]
 • million ਉਚਾਰਨ million [en]
 • one million ਉਚਾਰਨ one million [en]
 • one thousand eleven ਉਚਾਰਨ one thousand eleven [en]
 • one thousand one ਉਚਾਰਨ one thousand one [en]
 • one thousand ten ਉਚਾਰਨ one thousand ten [en]
 • ten thousand ਉਚਾਰਨ ten thousand [en]
 • one thousand ਉਚਾਰਨ one thousand [en]
 • one hundred ਉਚਾਰਨ one hundred [en]
 • three hundred ਉਚਾਰਨ three hundred [en]
 • hundred ਉਚਾਰਨ hundred [en]
 • eighty ਉਚਾਰਨ eighty [en]
 • seventy ਉਚਾਰਨ seventy [en]
 • sixty ਉਚਾਰਨ sixty [en]
 • fifty ਉਚਾਰਨ fifty [en]
 • nineteen ਉਚਾਰਨ nineteen [en]
 • eighteen ਉਚਾਰਨ eighteen [en]
 • seventeen ਉਚਾਰਨ seventeen [en]
 • sixteen ਉਚਾਰਨ sixteen [en]
 • fifteen ਉਚਾਰਨ fifteen [en]
 • fourteen ਉਚਾਰਨ fourteen [en]
 • thirteen ਉਚਾਰਨ thirteen [en]
 • twelve ਉਚਾਰਨ twelve [en]
 • eleven ਉਚਾਰਨ eleven [en]
 • seven ਉਚਾਰਨ seven [en]
 • five ਉਚਾਰਨ five [en]
 • four ਉਚਾਰਨ four [en]
 • two ਉਚਾਰਨ two [en]
 • three ਉਚਾਰਨ three [en]
 • 10% ਉਚਾਰਨ 10% [en]
 • sapuluah ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sapuluah [min] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tujuah ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tujuah [min] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • baleh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ baleh [min] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • puluah ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ puluah [min] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • saratuih ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ saratuih [min] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • saribu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ saribu [min] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • limo ਉਚਾਰਨ limo [en]
 • sabaleh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sabaleh [min] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • salapan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ salapan [min] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sambilan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sambilan [min] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ampek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ampek [min] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ciek ਉਚਾਰਨ ciek [min]
 • tigo ਉਚਾਰਨ tigo [eo]
 • فرز ਉਚਾਰਨ فرز [fa]
 • Alve ਉਚਾਰਨ Alve [fy]
 • tíggju ਉਚਾਰਨ tíggju [fo]
 • níggju ਉਚਾਰਨ níggju [fo]
 • átta ਉਚਾਰਨ átta [fo]
 • sjey ਉਚਾਰਨ sjey [fo]
 • fimm ਉਚਾਰਨ fimm [fo]
 • fýra ਉਚਾਰਨ fýra [fo]