ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Difficult characters of Chinese

Difficult characters of Chinese ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 箸 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 畀 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 鮪 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 尻 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 氽 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 恁 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 膣 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 艮 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 鯖 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 咄 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 饕 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 霰 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 箐 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 鷲 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 噎 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 厶 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 捩 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 褚 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 摺 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 郜 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 嬲 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 鮎 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 沂 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 爿 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 鱔 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 昕 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 锿 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 桁 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 呦 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 鱈 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 尢 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 蘸 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 鐾 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 曜 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 銃 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 汞 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 熵 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 滎 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 疋 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 暉 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 摜 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 鈿 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 妤 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 蠹 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 囝 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 鎧 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 鉍 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 囟 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 諶 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 氪 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 憮 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 紺 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 摑 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 爻 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 鉈 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 擘 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 覃 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 飭 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 巽 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 猷 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 溻 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 鉭 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 斛 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 妗 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 鬈 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 鯛 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 镨 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 鋏 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 焓 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 碇 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 堍 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 跛 ਉਚਾਰਨ
  [hak]
 • 纛 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 諗 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 猢 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 釩 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 髑 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 銪 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 呃 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 銠 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 邸 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 鼬 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 餮 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 鏑 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 弁 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 釷 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 蜆 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 鉻 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 搿 ਉਚਾਰਨ
  [wuu]
 • 釔 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 鮫 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 鄢 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 鑭 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 鵜 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 鄔 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 邐 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 镅 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 鍺 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 鈮 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 垓 ਉਚਾਰਨ
  [ja]