ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Difficult characters of Chinese

Difficult characters of Chinese ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 乇 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 乜 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 乩 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 亍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 亓 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 亳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 仂 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 仄 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 仉 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 仝 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 仟 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 仡 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 仨 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 仳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 仵 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 佗 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 佤 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 佧 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 佴 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 佻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 佾 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 侑 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 俅 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 俜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 俟 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 俳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 倏 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 倜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 倨 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 倬 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 傀 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 傴 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 僉 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 僭 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 儆 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 儔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 儕 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 兕 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 兗 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 刈 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 剄 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 剮 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 劬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 劭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 勐 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 勱 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 匭 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 卣 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 卮 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 厙 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 厝 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 厴 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 厶 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 叻 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 吡 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 吲 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 呃 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 呋 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 呔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 呦 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 呸 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 咄 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 咔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 咦 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 咩 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 咭 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 咻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 咿 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 哂 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 哚 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 哿 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 唣 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 唪 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 唳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 啁 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 啉 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 啖 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 啵 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 啶 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 喇 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 喈 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 喹 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嗉 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嗌 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嗍 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 嗪 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嗬 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嗶 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嗾 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嘀 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嘏 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嘜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嘞 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嘩 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嘬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嘵 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 噌 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 噍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 噎 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 噤 ਉਚਾਰਨ [yue]