ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Difficult characters of Chinese

Difficult characters of Chinese ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 尕 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 汊 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 騭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 耖 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 哂 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 妗 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嚳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鶻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 矽 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 拶 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 輊 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 姒 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 暉 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 軔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 乜 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 囟 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 氅 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 擢 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 椏 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鵜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 俳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 箅 ਉਚਾਰਨ [gan]
 • 摭 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 圮 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 曜 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 囗(wéi) ਉਚਾਰਨ 囗(wéi) [zh]
 • 囗(guó) ਉਚਾਰਨ 囗(guó) [zh]
 • 尻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 疋 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 聿 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 㓁 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 弔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 朊 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 厶 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 捩 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 灞 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 攮 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 囔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 蠹 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 蠼 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 霰 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 鼙 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 黪 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鬣 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 饔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鐾 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 饕 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 黼 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鼴 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鱧 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鼷 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 瓚 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鬻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鬟 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鱔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 顬 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 襞 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鳓 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鱖 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 襦 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 蠛 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鼯 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 醪 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 黥 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鱈 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 蠊 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鰥 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 黻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 餮 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鞀 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 黟 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 攉 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 讖 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 黧 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 囅 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 髂 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 韉 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 霾 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鰨 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 馕 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鰩 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 蟮 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鞣 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鰒 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 甓 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 馘 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鰈 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 麇 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鐙 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 擘 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 魑 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 髀 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鯿 ਉਚਾਰਨ 鯿 [zh]
 • 濮 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 蹙 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 髁 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 瘵 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 鯡 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 黌 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鯖 ਉਚਾਰਨ [ja]