ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Difficult characters of Chinese

Difficult characters of Chinese ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 朐 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 茺 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 檉 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 胙 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 倏 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 櫨 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 咻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 滎 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 俅 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嘩 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 枰 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 俜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 閡 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 潯 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 庠 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 柢 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 涎 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 胍 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 庥 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 臚 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 窆 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 詮 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 呦 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 戕 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 杵 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 枘 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 軛 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 郛 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 咄 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 茌 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 苠 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 咔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 俟 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 郟 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 穸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 懌 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 耔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 煒 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鄆 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 孥 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 怙 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 邾 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 怛 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 炔 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 弳 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 釤 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 泖 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嚨 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 泠 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 陔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 杪 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 釷 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 舁 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 匭 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 棖 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 罔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鍆 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 岵 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 戽 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 苻 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 熗 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 苕 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 徂 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 諢 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 拊 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 釬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 泫 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 坻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 畀 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 泮 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 詬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 杲 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 駔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 畋 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 蚩 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 駘 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 泔 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 玟 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 儕 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 抻 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 肫 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 釩 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 坶 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 岢 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 瑋 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 兗 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嶧 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 昀 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 苤 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 佾 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 侑 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 苒 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 騶 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 紱 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 昕 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 甌 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 帙 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 畎 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 盱 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 坫 ਉਚਾਰਨ [zh]