ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Difficult characters of Chinese

Difficult characters of Chinese ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 鄔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 灃 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 騸 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 梃 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 矽 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 殳 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 榧 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 滗 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鬯 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 錸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 釤 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 豕 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 姒 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 斛 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鮫 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 乩 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鐨 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 陔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鐿 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 呸 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鈁 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鰈 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 銦 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 聿 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 羯 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鴇 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 噍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 锎 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鼬 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 亓 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 蟶 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 钬 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 圮 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 仟 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 倜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鍆 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 捫 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鉿 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 仝 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 锝 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 沂 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鮒 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 旎 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 噤 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 淦 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 舛 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 锫 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 苣 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 昃 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鉺 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 蚶 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 杲 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 焱 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鐙 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 鱟 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 杪 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鏝 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 仨 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鬟 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嘬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 壙 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 蠔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鋨 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 瑋 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 赭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 厝 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 祢 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 昀 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 蠛 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鋦 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 刈 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 踅 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 痂 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 埤 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 涎 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 鈰 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 镥 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鈧 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 擐 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 嚨 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 坌 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 溏 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 閂 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 锘 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 仄 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 囗(wéi) ਉਚਾਰਨ 囗(wéi) [zh]
 • 埒 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鬣 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 菁 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鮃 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 塋 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 蟮 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 擢 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鷸 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 宄 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 畚 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 佧 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 蔦 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 筮 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 闥 ਉਚਾਰਨ [wuu]