ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Difficult characters of Chinese

Difficult characters of Chinese ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 昀 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 壚 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 蔦 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 菁 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嶴 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 孥 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 咩 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 畈 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 騶 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 窆 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 俜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 岵 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 咦 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 乇 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鯀 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 囗(wéi) ਉਚਾਰਨ 囗(wéi) [zh]
 • 甌 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鰥 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 毳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 儕 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 苧 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 勱 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 昴 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 剄 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鴆 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 埕 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 仳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 铥 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 睇 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 奐 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 黹 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 顳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 蛸 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 囗(guó) ਉਚਾਰਨ 囗(guó) [zh]
 • 婧 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 箅 ਉਚਾਰਨ [gan]
 • 喇 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 俅 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 噶 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 蚩 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 醯 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 閆 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 埭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 趵 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 乜 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 弔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 泔 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 胴 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 笤 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 埴 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鯰 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 佾 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 羿 ਉਚਾਰਨ 羿 [yue]
 • 鼷 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 飫 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 儆 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 麂 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鬮 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 氅 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 圯 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 劬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 菖 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鴯 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鷥 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 寰 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鰨 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 潯 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 韉 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 髹 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 唣 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 頡 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 騅 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 阼 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 熗 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 詈 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 厴 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 岢 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 忉 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 茌 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 啵 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 疰 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 佗 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 蝤 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 棖 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 溘 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 腩 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 戽 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 覷 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鰒 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 唳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 渫 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鯡 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 庀 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 咔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 埸 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 餼 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 痱 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 塒 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鮐 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 釕 ਉਚਾਰਨ [zh]