ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Difficult characters of Chinese

Difficult characters of Chinese ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 蛉 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 嗌 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 噲 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 圜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嗪 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嶧 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 卣 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 哂 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 蚪 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 肜 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 潲 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 騍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鮞 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 諢 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 怙 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 咿 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 淥 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 屺 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 枘 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鼙 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 芎 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 泖 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 仡 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 苕 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 芄 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鼯 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 虺 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嚌 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 啁 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 邡 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鼢 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鳓 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 禊 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 邳 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 傀 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 腈 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 黪 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 夥 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 髀 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 搋 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 蝣 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 倬 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鷴 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鮚 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 罔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 芡 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 煒 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 齎 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鞀 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鶘 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嘩 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 骱 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 徂 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 頏 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 犴 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 髡 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 拊 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 馘 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 飧 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 囔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 颮 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鬻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 媯 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 媾 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 兗 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 瓠 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 諑 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 餑 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 骺 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 饉 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 挹 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 閼 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 帙 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嬖 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 啉 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 晟 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 畎 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 吲 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 攉 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 渚 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 芪 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 茺 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 褊 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嫜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嘏 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 媵 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 檉 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 阢 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 錆 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 圊 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 歟 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 勐 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 尥 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 掊 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鷦 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 飪 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 迓 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 沔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 釅 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 驁 ਉਚਾਰਨ [zh]