ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Difficult characters of Chinese

Difficult characters of Chinese ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 垌 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 洳 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 閡 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 獪 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 囀 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 苠 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 霾 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 麴 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 黧 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 陘 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鯿 ਉਚਾਰਨ 鯿 [zh]
 • 莧 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 塏 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鱘 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鱺 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 吡 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 奩 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 灞 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 懨 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 仂 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 婺 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 窨 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嵇 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 戕 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 粳 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 魎 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 碡 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 甓 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鞣 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鴝 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 怛 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 饔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嬗 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 哚 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 堋 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 胙 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 庠 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 耖 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 榫 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 狁 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鷯 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 輊 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 顢 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 皴 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 紱 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 踣 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 搐 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [hak] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 淬 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [hak] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 疸 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [hak] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 磬 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [hak] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 粢 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [hak] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 蜚 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [hak] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 譫 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [hak] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 踔 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [hak] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 蹀 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [hak] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 躉 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [hak] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ