ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

diminutive names

diminutive names ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • sol ਉਚਾਰਨ sol [fr]
 • met ਉਚਾਰਨ met [en]
 • Jan ਉਚਾਰਨ Jan [cs]
 • ton ਉਚਾਰਨ ton [de]
 • zona ਉਚਾਰਨ zona [es]
 • cita ਉਚਾਰਨ cita [es]
 • Lena ਉਚਾਰਨ Lena [en]
 • Janet ਉਚਾਰਨ Janet [en]
 • sera ਉਚਾਰਨ sera [it]
 • Tina ਉਚਾਰਨ Tina [es]
 • Lina ਉਚਾਰਨ Lina [de]
 • cela ਉਚਾਰਨ cela [fr]
 • tonic ਉਚਾਰਨ tonic [en]
 • mena ਉਚਾਰਨ mena [es]
 • bela ਉਚਾਰਨ bela [eo]
 • mila ਉਚਾਰਨ mila [oc]
 • Iona ਉਚਾਰਨ Iona [ca]
 • fel ਉਚਾਰਨ fel [hu]
 • ventura ਉਚਾਰਨ ventura [it]
 • ger ਉਚਾਰਨ ger [ro]
 • gé ਉਚਾਰਨ [ga]
 • lau ਉਚਾਰਨ lau [eu]
 • Toni ਉਚਾਰਨ Toni [hr]
 • Cinto ਉਚਾਰਨ Cinto [pt]
 • Magda ਉਚਾਰਨ Magda [de]
 • Josefina ਉਚਾਰਨ Josefina [ca]
 • pep ਉਚਾਰਨ pep [sv]
 • nasi ਉਚਾਰਨ nasi [pt]
 • mand ਉਚਾਰਨ mand [da]
 • tori ਉਚਾਰਨ tori [fi]
 • Laia ਉਚਾਰਨ Laia [ca]
 • guida ਉਚਾਰਨ guida [sv]
 • manda ਉਚਾਰਨ manda [tr]
 • Pepa ਉਚਾਰਨ Pepa [ca]
 • tià ਉਚਾਰਨ tià [oc]
 • Tino ਉਚਾਰਨ Tino [es]
 • Minguet ਉਚਾਰਨ Minguet [fr]
 • Xico ਉਚਾਰਨ Xico [es]
 • fina ਉਚਾਰਨ fina [es]
 • sendo ਉਚਾਰਨ sendo [pt]
 • xita ਉਚਾਰਨ xita [mt]
 • Tiana ਉਚਾਰਨ Tiana [ca]
 • tasar ਉਚਾਰਨ tasar [es]
 • deu ਉਚਾਰਨ deu [ca]
 • cila ਉਚਾਰਨ cila [pt]
 • deri ਉਚਾਰਨ deri [tr]
 • pó ਉਚਾਰਨ [pt]
 • Jep ਉਚਾਰਨ Jep [ca]
 • veva ਉਚਾਰਨ veva [sv]
 • triu ਉਚਾਰਨ triu [cs]
 • tonya ਉਚਾਰਨ tonya [ca]
 • tana ਉਚਾਰਨ tana [it]
 • Colau ਉਚਾਰਨ Colau [ca]
 • Ximo ਉਚਾਰਨ Ximo [ca]
 • Lari ਉਚਾਰਨ Lari [fi]
 • Cesc ਉਚਾਰਨ Cesc [ca]
 • Cesca ਉਚਾਰਨ Cesca [de]
 • mià ਉਚਾਰਨ mià [oc]
 • bros ਉਚਾਰਨ bros [is]
 • sebi ਉਚਾਰਨ sebi [eo]
 • Serrat ਉਚਾਰਨ Serrat [ca]
 • Xesca ਉਚਾਰਨ Xesca [ca]
 • Xanet ਉਚਾਰਨ Xanet [ca]
 • Montserrateta ਉਚਾਰਨ Montserrateta [ca]
 • Jaumic ਉਚਾਰਨ Jaumic [ca]
 • Ximoi ਉਚਾਰਨ Ximoi [ca]
 • Sindo ਉਚਾਰਨ Sindo [ca]
 • Xicoi ਉਚਾਰਨ Xicoi [ca]
 • Sumpteta ਉਚਾਰਨ Sumpteta [ca]
 • Tòfol ਉਚਾਰਨ Tòfol [ca]
 • Quelones ਉਚਾਰਨ Quelones [ca]
 • Pepeta ਉਚਾਰਨ Pepeta [ca]
 • Finona ਉਚਾਰਨ Finona [ca]
 • Tinet ਉਚਾਰਨ Tinet [ca]
 • Beló ਉਚਾਰਨ Beló [ca]
 • Xandri ਉਚਾਰਨ Xandri [ca]
 • Vador ਉਚਾਰਨ Vador [ca]
 • Sidret ਉਚਾਰਨ Sidret [ca]
 • Cisca ਉਚਾਰਨ Cisca [ca]
 • Cenç ਉਚਾਰਨ Cenç [ca]
 • Laions ਉਚਾਰਨ Laions [ca]
 • Joanic ਉਚਾਰਨ Joanic [ca]
 • Pepet ਉਚਾਰਨ Pepet [ca]
 • Miquelic ਉਚਾਰਨ Miquelic [ca]
 • Ciset ਉਚਾਰਨ Ciset [ca]
 • Quel Queló ਉਚਾਰਨ Quel Queló [ca]
 • Bieló ਉਚਾਰਨ Bieló [ca]
 • Cià ਉਚਾਰਨ Cià [ca]
 • Rateta ਉਚਾਰਨ Rateta [ca]
 • Poldo ਉਚਾਰਨ Poldo [it]
 • Tista ਉਚਾਰਨ Tista [ca]
 • Vadoret ਉਚਾਰਨ Vadoret [ca]
 • Ximet ਉਚਾਰਨ Ximet [ca]
 • Cisquet ਉਚਾਰਨ Cisquet [ca]
 • Quim ਉਚਾਰਨ Quim [ca]
 • Cintet ਉਚਾਰਨ Cintet [ca]
 • Josepona ਉਚਾਰਨ Josepona [ca]
 • Finota ਉਚਾਰਨ Finota [ca]
 • Feló ਉਚਾਰਨ Feló [ca]
 • Mengol ਉਚਾਰਨ Mengol [ca]