ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

England

England ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Egloshal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Egloshal [kw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Gedney ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gedney [en | es] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Gwynnwalow ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gwynnwalow [kw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Henri Lansbury ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Henri Lansbury [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Hoole ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hoole [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ingila ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ingila [ha] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Isle of Axholme ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Isle of Axholme [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Karardhek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Karardhek [kw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Kassam Stadium ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kassam Stadium [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Keynwynn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Keynwynn [kw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Kyel Reid ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kyel Reid [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Lannwydhek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lannwydhek [kw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Lansulien ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lansulien [kw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Lanviok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lanviok [kw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Lanwenep ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lanwenep [kw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Loegria ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Loegria [cy] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Logris ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Logris [cy] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Lostwydhyel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lostwydhyel [kw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Savernake ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Savernake [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Shuthonger ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Shuthonger [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Stainton ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Stainton [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Swaby ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Swaby [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Tangmere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tangmere [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Wanborough ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Wanborough [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ