ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

era name

era name ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 保安 ਉਚਾਰਨ 保安 [ja]
 • 治安 ਉਚਾਰਨ 治安 [ja]
 • 建長 ਉਚਾਰਨ 建長 [ja]
 • 永和 ਉਚਾਰਨ 永和 [zh]
 • Mousterian ਉਚਾਰਨ Mousterian [en]
 • 正徳 ਉਚਾਰਨ 正徳 [zh]
 • 元治 ਉਚਾਰਨ 元治 [ja]
 • 万延 ਉਚਾਰਨ 万延 [ja]
 • 享和 ਉਚਾਰਨ 享和 [ja]
 • 寛政 ਉਚਾਰਨ 寛政 [ja]
 • 天明 ਉਚਾਰਨ 天明 [ja]
 • 安永 ਉਚਾਰਨ 安永 [ja]
 • 宝暦 ਉਚਾਰਨ 宝暦 [ja]
 • 寛延 ਉਚਾਰਨ 寛延 [ja]
 • 延享 ਉਚਾਰਨ 延享 [ja]
 • 寛保 ਉਚਾਰਨ 寛保 [ja]
 • 元文 ਉਚਾਰਨ 元文 [ja]
 • 宝永 ਉਚਾਰਨ 宝永 [ja]
 • 貞享 ਉਚਾਰਨ 貞享 [ja]
 • 天和 ਉਚਾਰਨ 天和 [ja]
 • 延宝 ਉਚਾਰਨ 延宝 [ja]
 • 寛文 ਉਚਾਰਨ 寛文 [ja]
 • 万治 ਉਚਾਰਨ 万治 [ja]
 • 明暦 ਉਚਾਰਨ 明暦 [ja]
 • 承応 ਉਚਾਰਨ 承応 [ja]
 • 慶安 ਉਚਾਰਨ 慶安 [ja]
 • 正保 ਉਚਾਰਨ 正保 [ja]
 • 寛永 ਉਚਾਰਨ 寛永 [ja]
 • 天正 ਉਚਾਰਨ 天正 [ja]
 • 元亀 ਉਚਾਰਨ 元亀 [ja]
 • 永禄 ਉਚਾਰਨ 永禄 [ja]
 • 弘治 ਉਚਾਰਨ 弘治 [ja]
 • 天文 ਉਚਾਰਨ 天文 [ja]
 • 享禄 ਉਚਾਰਨ 享禄 [ja]
 • 大永 ਉਚਾਰਨ 大永 [ja]
 • 永正 ਉਚਾਰਨ 永正 [ja]
 • 文亀 ਉਚਾਰਨ 文亀 [ja]
 • 明応 ਉਚਾਰਨ 明応 [ja]
 • 延徳 ਉਚਾਰਨ 延徳 [ja]
 • 長享 ਉਚਾਰਨ 長享 [ja]
 • 文明 ਉਚਾਰਨ 文明 [ja]
 • 文正 ਉਚਾਰਨ 文正 [ja]
 • 寛正 ਉਚਾਰਨ 寛正 [ja]
 • 長禄 ਉਚਾਰਨ 長禄 [ja]
 • 康正 ਉਚਾਰਨ 康正 [ja]
 • 享徳 ਉਚਾਰਨ 享徳 [ja]
 • 宝徳 ਉਚਾਰਨ 宝徳 [ja]
 • 文安 ਉਚਾਰਨ 文安 [ja]
 • 嘉吉 ਉਚਾਰਨ 嘉吉 [ja]
 • 永享 ਉਚਾਰਨ 永享 [ja]
 • 正長 ਉਚਾਰਨ 正長 [ja]
 • 応永 ਉਚਾਰਨ 応永 [ja]
 • 明徳 ਉਚਾਰਨ 明徳 [ja]
 • 康応 ਉਚਾਰਨ 康応 [ja]
 • 嘉慶 ਉਚਾਰਨ 嘉慶 [ja]
 • 至徳 ਉਚਾਰਨ 至徳 [ja]
 • 永徳 ਉਚਾਰਨ 永徳 [ja]
 • 康暦 ਉਚਾਰਨ 康暦 [ja]
 • 応安 ਉਚਾਰਨ 応安 [ja]
 • 貞治 ਉਚਾਰਨ 貞治 [ja]
 • 康安 ਉਚਾਰਨ 康安 [ja]
 • 延文 ਉਚਾਰਨ 延文 [ja]
 • 文和 ਉਚਾਰਨ 文和 [ja]
 • 観応 ਉਚਾਰਨ 観応 [ja]
 • 貞和 ਉਚਾਰਨ 貞和 [ja]
 • 康永 ਉਚਾਰਨ 康永 [ja]
 • 暦応 ਉਚਾਰਨ 暦応 [ja]
 • 承安 ਉਚਾਰਨ 承安 [ja]
 • 嘉応 ਉਚਾਰਨ 嘉応 [ja]
 • 仁安 ਉਚਾਰਨ 仁安 [ja]
 • 永万 ਉਚਾਰਨ 永万 [ja]
 • 長寛 ਉਚਾਰਨ 長寛 [ja]
 • 応保 ਉਚਾਰਨ 応保 [ja]
 • 永暦 ਉਚਾਰਨ 永暦 [ja]
 • 平治 ਉਚਾਰਨ 平治 [ja]
 • 保元 ਉਚਾਰਨ 保元 [ja]
 • 久寿 ਉਚਾਰਨ 久寿 [ja]
 • 仁平 ਉਚਾਰਨ 仁平 [ja]
 • 久安 ਉਚਾਰਨ 久安 [ja]
 • 天養 ਉਚਾਰਨ 天養 [ja]
 • 康治 ਉਚਾਰਨ 康治 [ja]
 • 永治 ਉਚਾਰਨ 永治 [ja]
 • 保延 ਉਚਾਰਨ 保延 [ja]
 • 長承 ਉਚਾਰਨ 長承 [ja]
 • 天承 ਉਚਾਰਨ 天承 [ja]
 • 大治 ਉਚਾਰਨ 大治 [ja]
 • 天治 ਉਚਾਰਨ 天治 [ja]
 • 元永 ਉਚਾਰਨ 元永 [ja]
 • 永久 ਉਚਾਰਨ 永久 [ja]
 • 天永 ਉਚਾਰਨ 天永 [ja]
 • 天仁 ਉਚਾਰਨ 天仁 [ja]
 • 嘉承 ਉਚਾਰਨ 嘉承 [ja]
 • 長治 ਉਚਾਰਨ 長治 [ja]
 • 康和 ਉਚਾਰਨ 康和 [ja]
 • 承徳 ਉਚਾਰਨ 承徳 [ja]
 • 永長 ਉਚਾਰਨ 永長 [ja]
 • 嘉保 ਉਚਾਰਨ 嘉保 [ja]
 • 寛治 ਉਚਾਰਨ 寛治 [ja]
 • 応徳 ਉਚਾਰਨ 応徳 [ja]
 • 永保 ਉਚਾਰਨ 永保 [ja]