ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

exceptions to phonetic rules in French

exceptions to phonetic rules in French ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Monsieur ਉਚਾਰਨ Monsieur [fr]
 • but ਉਚਾਰਨ but [en]
 • hier ਉਚਾਰਨ hier [fr]
 • super ਉਚਾਰਨ super [en]
 • août ਉਚਾਰਨ août [fr]
 • Mars ਉਚਾਰਨ Mars [fr]
 • square ਉਚਾਰਨ square [en]
 • test ਉਚਾਰਨ test [en]
 • direct ਉਚਾਰਨ direct [en]
 • huit ਉਚਾਰਨ huit [fr]
 • juin ਉਚਾਰਨ juin [fr]
 • femme ਉਚਾਰਨ femme [fr]
 • juillet ਉਚਾਰਨ juillet [fr]
 • nous faisons ਉਚਾਰਨ nous faisons [fr]
 • mille ਉਚਾਰਨ mille [fr]
 • yaourt ਉਚਾਰਨ yaourt [fr]
 • Iris ਉਚਾਰਨ Iris [en]
 • automne ਉਚਾਰਨ automne [fr]
 • agenda ਉਚਾਰਨ agenda [en]
 • ville ਉਚਾਰਨ ville [fr]
 • accueil ਉਚਾਰਨ accueil [fr]
 • mat ਉਚਾਰਨ mat [en]
 • hiver ਉਚਾਰਨ hiver [fr]
 • ours ਉਚਾਰਨ ours [fr]
 • tranquille ਉਚਾਰਨ tranquille [fr]
 • poêle ਉਚਾਰਨ poêle [fr]
 • tous ਉਚਾਰਨ tous [fr]
 • slip ਉਚਾਰਨ slip [en]
 • mer ਉਚਾਰਨ mer [fr]
 • trop ਉਚਾਰਨ trop [fr]
 • sud ਉਚਾਰਨ sud [fr]
 • snob ਉਚਾਰਨ snob [fr]
 • Christ ਉਚਾਰਨ Christ [en]
 • Cher ਉਚਾਰਨ Cher [fr]
 • sens ਉਚਾਰਨ sens [fr]
 • revolver ਉਚਾਰਨ revolver [en]
 • exact ਉਚਾਰਨ exact [en]
 • suspense ਉਚਾਰਨ suspense [en]
 • lys ਉਚਾਰਨ lys [da]
 • ouest ਉਚਾਰਨ ouest [fr]
 • technique ਉਚਾਰਨ technique [en]
 • hélas ਉਚਾਰਨ hélas [fr]
 • orchestre ਉਚਾਰਨ orchestre [fr]
 • en fait ਉਚਾਰਨ en fait [fr]
 • fier ਉਚਾਰਨ fier [fr]
 • gaz ਉਚਾਰਨ gaz [fr]
 • chœur ਉਚਾਰਨ chœur [fr]
 • amer ਉਚਾਰਨ amer [fr]
 • Pastis ਉਚਾਰਨ Pastis [fr]
 • surfer ਉਚਾਰਨ surfer [en]
 • faisons ਉਚਾਰਨ faisons [fr]
 • fil ਉਚਾਰਨ fil [fr]
 • granit ਉਚਾਰਨ granit [fr]
 • chrétien ਉਚਾਰਨ chrétien [fr]
 • processus ਉਚਾਰਨ processus [fr]
 • ennuyer ਉਚਾਰਨ ennuyer [fr]
 • Cercueil ਉਚਾਰਨ Cercueil [fr]
 • faisait ਉਚਾਰਨ faisait [fr]
 • barman ਉਚਾਰਨ barman [fr]
 • cuiller ਉਚਾਰਨ cuiller [fr]
 • au fait ਉਚਾਰਨ au fait [fr]
 • faisiez ਉਚਾਰਨ faisiez [fr]
 • baptême ਉਚਾਰਨ baptême [fr]
 • recueillir ਉਚਾਰਨ recueillir [fr]
 • quatuor ਉਚਾਰਨ quatuor [fr]
 • Orgueil ਉਚਾਰਨ Orgueil [fr]
 • faisais ਉਚਾਰਨ faisais [fr]
 • subtil ਉਚਾਰਨ subtil [fr]
 • en plus ਉਚਾਰਨ en plus [fr]
 • faisaient ਉਚਾਰਨ faisaient [fr]
 • Recueil ਉਚਾਰਨ Recueil [fr]
 • chef-d'œuvre ਉਚਾਰਨ chef-d'œuvre [fr]
 • il faisait ਉਚਾਰਨ il faisait [fr]
 • les chips ਉਚਾਰਨ les chips [fr]
 • Tonus ਉਚਾਰਨ Tonus [de]
 • écueil ਉਚਾਰਨ écueil [fr]
 • silex ਉਚਾਰਨ silex [fr]
 • en sus ਉਚਾਰਨ en sus [fr]
 • faisions ਉਚਾਰਨ faisions [fr]
 • chrysanthème ਉਚਾਰਨ chrysanthème [fr]
 • archéologique ਉਚਾਰਨ archéologique [fr]