ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

exceptions to phonetic rules in French

exceptions to phonetic rules in French ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Monsieur ਉਚਾਰਨ
  Monsieur [fr]
 • but ਉਚਾਰਨ
  but [en]
 • hier ਉਚਾਰਨ
  hier [fr]
 • août ਉਚਾਰਨ
  août [fr]
 • square ਉਚਾਰਨ
  square [en]
 • super ਉਚਾਰਨ
  super [en]
 • Mars ਉਚਾਰਨ
  Mars [fr]
 • direct ਉਚਾਰਨ
  direct [en]
 • huit ਉਚਾਰਨ
  huit [fr]
 • juin ਉਚਾਰਨ
  juin [fr]
 • test ਉਚਾਰਨ
  test [en]
 • juillet ਉਚਾਰਨ
  juillet [fr]
 • femme ਉਚਾਰਨ
  femme [fr]
 • nous faisons ਉਚਾਰਨ
  nous faisons [fr]
 • mille ਉਚਾਰਨ
  mille [fr]
 • yaourt ਉਚਾਰਨ
  yaourt [fr]
 • automne ਉਚਾਰਨ
  automne [fr]
 • ville ਉਚਾਰਨ
  ville [fr]
 • Iris ਉਚਾਰਨ
  Iris [en]
 • tous ਉਚਾਰਨ
  tous [fr]
 • agenda ਉਚਾਰਨ
  agenda [en]
 • accueil ਉਚਾਰਨ
  accueil [fr]
 • hiver ਉਚਾਰਨ
  hiver [fr]
 • poêle ਉਚਾਰਨ
  poêle [fr]
 • ours ਉਚਾਰਨ
  ours [fr]
 • mat ਉਚਾਰਨ
  mat [en]
 • tranquille ਉਚਾਰਨ
  tranquille [fr]
 • slip ਉਚਾਰਨ
  slip [en]
 • mer ਉਚਾਰਨ
  mer [fr]
 • trop ਉਚਾਰਨ
  trop [fr]
 • Cher ਉਚਾਰਨ
  Cher [fr]
 • Christ ਉਚਾਰਨ
  Christ [en]
 • sud ਉਚਾਰਨ
  sud [fr]
 • sens ਉਚਾਰਨ
  sens [fr]
 • snob ਉਚਾਰਨ
  snob [fr]
 • exact ਉਚਾਰਨ
  exact [en]
 • suspense ਉਚਾਰਨ
  suspense [en]
 • revolver ਉਚਾਰਨ
  revolver [en]
 • hélas ਉਚਾਰਨ
  hélas [fr]
 • lys ਉਚਾਰਨ
  lys [da]
 • en fait ਉਚਾਰਨ
  en fait [fr]
 • technique ਉਚਾਰਨ
  technique [en]
 • ouest ਉਚਾਰਨ
  ouest [fr]
 • fier ਉਚਾਰਨ
  fier [fr]
 • chœur ਉਚਾਰਨ
  chœur [fr]
 • orchestre ਉਚਾਰਨ
  orchestre [fr]
 • faisons ਉਚਾਰਨ
  faisons [fr]
 • Pastis ਉਚਾਰਨ
  Pastis [fr]
 • gaz ਉਚਾਰਨ
  gaz [fr]
 • amer ਉਚਾਰਨ
  amer [fr]
 • fil ਉਚਾਰਨ
  fil [fr]
 • surfer ਉਚਾਰਨ
  surfer [en]
 • chrétien ਉਚਾਰਨ
  chrétien [fr]
 • processus ਉਚਾਰਨ
  processus [fr]
 • granit ਉਚਾਰਨ
  granit [fr]
 • ennuyer ਉਚਾਰਨ
  ennuyer [fr]
 • faisait ਉਚਾਰਨ
  faisait [fr]
 • au fait ਉਚਾਰਨ
  au fait [fr]
 • Cercueil ਉਚਾਰਨ
  Cercueil [fr]
 • cuiller ਉਚਾਰਨ
  cuiller [fr]
 • baptême ਉਚਾਰਨ
  baptême [fr]
 • quatuor ਉਚਾਰਨ
  quatuor [fr]
 • recueillir ਉਚਾਰਨ
  recueillir [fr]
 • barman ਉਚਾਰਨ
  barman [fr]
 • Orgueil ਉਚਾਰਨ
  Orgueil [fr]
 • faisiez ਉਚਾਰਨ
  faisiez [fr]
 • en plus ਉਚਾਰਨ
  en plus [fr]
 • faisais ਉਚਾਰਨ
  faisais [fr]
 • faisaient ਉਚਾਰਨ
  faisaient [fr]
 • subtil ਉਚਾਰਨ
  subtil [fr]
 • Recueil ਉਚਾਰਨ
  Recueil [fr]
 • il faisait ਉਚਾਰਨ
  il faisait [fr]
 • chef-d'œuvre ਉਚਾਰਨ
  chef-d'œuvre [fr]
 • les chips ਉਚਾਰਨ
  les chips [fr]
 • en sus ਉਚਾਰਨ
  en sus [fr]
 • écueil ਉਚਾਰਨ
  écueil [fr]
 • faisions ਉਚਾਰਨ
  faisions [fr]
 • silex ਉਚਾਰਨ
  silex [fr]
 • Tonus ਉਚਾਰਨ
  Tonus [de]
 • chrysanthème ਉਚਾਰਨ
  chrysanthème [fr]
 • archéologique ਉਚਾਰਨ
  archéologique [fr]