ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

falsi amici Spagnolo

falsi amici Spagnolo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • cero ਉਚਾਰਨ cero [es]
 • burro ਉਚਾਰਨ burro [es]
 • porte ਉਚਾਰਨ porte [fr]
 • Lego ਉਚਾਰਨ Lego [en]
 • Ombre ਉਚਾਰਨ Ombre [fr]
 • rape ਉਚਾਰਨ rape [en]
 • lobo ਉਚਾਰਨ lobo [gl]
 • acero ਉਚਾਰਨ acero [es]
 • pasto ਉਚਾਰਨ pasto [es]
 • morsa ਉਚਾਰਨ morsa [it]
 • figlia ਉਚਾਰਨ figlia [it]
 • gamba ਉਚਾਰਨ gamba [it]
 • poste ਉਚਾਰਨ poste [es]
 • caldo ਉਚਾਰਨ caldo [it]
 • fracasso ਉਚਾਰਨ fracasso [it]
 • lupa ਉਚਾਰਨ lupa [fi]
 • boia ਉਚਾਰਨ boia [it]
 • persa ਉਚਾਰਨ persa [pt]
 • osso ਉਚਾਰਨ osso [it]
 • tasca ਉਚਾਰਨ tasca [it]
 • gota ਉਚਾਰਨ gota [es]
 • leve ਉਚਾਰਨ leve [da]
 • avvenire ਉਚਾਰਨ avvenire [it]
 • seta ਉਚਾਰਨ seta [it]
 • viale ਉਚਾਰਨ viale [it]
 • preso ਉਚਾਰਨ preso [it]
 • tenda ਉਚਾਰਨ tenda [it]
 • guardare ਉਚਾਰਨ guardare [it]
 • grama ਉਚਾਰਨ grama [it]
 • garza ਉਚਾਰਨ garza [es]
 • orbe ਉਚਾਰਨ orbe [es]
 • testimonio ਉਚਾਰਨ testimonio [es]
 • posata ਉਚਾਰਨ posata [it]
 • tuttavia ਉਚਾਰਨ tuttavia [it]
 • pisciata ਉਚਾਰਨ pisciata [it]
 • nata ਉਚਾਰਨ nata [it]
 • Arto ਉਚਾਰਨ Arto [eu]
 • cicala ਉਚਾਰਨ cicala [it]
 • tagliare ਉਚਾਰਨ tagliare [it]
 • reclamo ਉਚਾਰਨ reclamo [it]
 • vado ਉਚਾਰਨ vado [es]
 • lodo ਉਚਾਰਨ lodo [es]
 • autista ਉਚਾਰਨ autista [it]
 • ratto ਉਚਾਰਨ ratto [it]
 • compresa ਉਚਾਰਨ compresa [it]
 • feccia ਉਚਾਰਨ feccia [it]
 • effettivamente ਉਚਾਰਨ effettivamente [it]
 • salire ਉਚਾਰਨ salire [it]
 • arriva ਉਚਾਰਨ arriva [it]
 • pulito ਉਚਾਰਨ pulito [it]
 • fallo ਉਚਾਰਨ fallo [la]
 • asola ਉਚਾਰਨ asola [it]
 • grato ਉਚਾਰਨ grato [pt]
 • sarta ਉਚਾਰਨ sarta [it]
 • presupposto ਉਚਾਰਨ presupposto [it]
 • battuta ਉਚਾਰਨ battuta [it]
 • mantello ਉਚਾਰਨ mantello [it]
 • subire ਉਚਾਰਨ subire [it]
 • vasca ਉਚਾਰਨ vasca [it]
 • lepre ਉਚਾਰਨ lepre [it]
 • patito ਉਚਾਰਨ patito [it]
 • mirare ਉਚਾਰਨ mirare [it]
 • sposare ਉਚਾਰਨ sposare [it]
 • guarita ਉਚਾਰਨ guarita [it]
 • tappa ਉਚਾਰਨ tappa [sv]
 • cacio ਉਚਾਰਨ cacio [it]
 • reparto ਉਚਾਰਨ reparto [it]
 • montone ਉਚਾਰਨ montone [it]
 • rifare ਉਚਾਰਨ rifare [it]
 • accomodato ਉਚਾਰਨ accomodato [it]
 • blandire ਉਚਾਰਨ blandire [it]
 • affamato ਉਚਾਰਨ affamato [it]
 • levare ਉਚਾਰਨ levare [it]
 • allargare ਉਚਾਰਨ allargare [it]
 • baratto ਉਚਾਰਨ baratto [it]
 • affanno ਉਚਾਰਨ affanno [it]
 • doppiare ਉਚਾਰਨ doppiare [it]
 • sommare ਉਚਾਰਨ sommare [it]
 • accudire ਉਚਾਰਨ accudire [it]
 • cavallerizza ਉਚਾਰਨ cavallerizza [it]
 • occorrere ਉਚਾਰਨ occorrere [it]
 • panfilo ਉਚਾਰਨ panfilo [it]
 • attraccare ਉਚਾਰਨ attraccare [it]
 • concorrenza ਉਚਾਰਨ concorrenza [it]
 • manata ਉਚਾਰਨ manata [it]
 • dispari ਉਚਾਰਨ dispari [it]
 • guadagna ਉਚਾਰਨ guadagna [it]
 • patentato ਉਚਾਰਨ patentato [it]
 • gentilizio ਉਚਾਰਨ gentilizio [it]
 • proporzionare ਉਚਾਰਨ proporzionare [it]
 • procurare ਉਚਾਰਨ procurare [it]
 • testimone ਉਚਾਰਨ testimone [it]
 • sembrare ਉਚਾਰਨ sembrare [it]
 • cavalla ਉਚਾਰਨ cavalla [it]
 • precedenza ਉਚਾਰਨ precedenza [it]
 • tendone ਉਚਾਰਨ tendone [it]
 • dentiera ਉਚਾਰਨ dentiera [it]
 • accertare ਉਚਾਰਨ accertare [it]
 • agguantare ਉਚਾਰਨ agguantare [it]
 • rotolo ਉਚਾਰਨ rotolo [it]