ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

favourite

favourite ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ