ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

female given name

female given name ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Saoirse ਉਚਾਰਨ Saoirse [en]
 • Naomi ਉਚਾਰਨ Naomi [en]
 • Éire ਉਚਾਰਨ Éire [ga]
 • Siobhán ਉਚਾਰਨ Siobhán [ga]
 • Deirdre ਉਚਾਰਨ Deirdre [en]
 • Scáthach ਉਚਾਰਨ Scáthach [ga]
 • Róisín ਉਚਾਰਨ Róisín [ga]
 • Aoife ਉਚਾਰਨ Aoife [ga]
 • Bella ਉਚਾਰਨ Bella [it]
 • Nicole ਉਚਾਰਨ Nicole [en]
 • Caitlin ਉਚਾਰਨ Caitlin [en]
 • Iris ਉਚਾਰਨ Iris [en]
 • Annie ਉਚਾਰਨ Annie [en]
 • Elisa ਉਚਾਰਨ Elisa [en]
 • Ciara ਉਚਾਰਨ Ciara [ga]
 • Sorcha ਉਚਾਰਨ Sorcha [ga]
 • Niamh ਉਚਾਰਨ Niamh [ga]
 • Dana ਉਚਾਰਨ Dana [ro]
 • Sadhbh ਉਚਾਰਨ Sadhbh [ga]
 • Mairéad ਉਚਾਰਨ Mairéad [ga]
 • Máire ਉਚਾਰਨ Máire [ga]
 • Caoimhe ਉਚਾਰਨ Caoimhe [ga]
 • Sinéad ਉਚਾਰਨ Sinéad [ga]
 • Patty ਉਚਾਰਨ Patty [en]
 • Stiofán ਉਚਾਰਨ Stiofán [ga]
 • Maureen ਉਚਾਰਨ Maureen [en]
 • Eve ਉਚਾਰਨ Eve [en]
 • Eibhlín ਉਚਾਰਨ Eibhlín [ga]
 • Aline ਉਚਾਰਨ Aline [pt]
 • lily ਉਚਾਰਨ lily [en]
 • Cáit ਉਚਾਰਨ Cáit [ga]
 • Shannon ਉਚਾਰਨ Shannon [en]
 • Gwenhwyfar ਉਚਾਰਨ Gwenhwyfar [cy]
 • Fiadh ਉਚਾਰਨ Fiadh [ga]
 • Angie ਉਚਾਰਨ Angie [en]
 • Ériú ਉਚਾਰਨ Ériú [ga]
 • Áine ਉਚਾਰਨ Áine [ga]
 • Dora ਉਚਾਰਨ Dora [en]
 • Ailbhe ਉਚਾਰਨ Ailbhe [ga]
 • Laurie ਉਚਾਰਨ Laurie [en]
 • Síomha ਉਚਾਰਨ Síomha [ga]
 • Kira ਉਚਾਰਨ Kira [en]
 • Gráinne ਉਚਾਰਨ Gráinne [ga]
 • Santa ਉਚਾਰਨ Santa [pt]
 • Caoilfhionn ਉਚਾਰਨ Caoilfhionn [ga]
 • Avis ਉਚਾਰਨ Avis [da]
 • Síofra ਉਚਾਰਨ Síofra [ga]
 • Fionnuala ਉਚਾਰਨ Fionnuala [ga]
 • Lise ਉਚਾਰਨ Lise [fr]
 • Ceridwen ਉਚਾਰਨ Ceridwen [en]
 • Líobhan ਉਚਾਰਨ Líobhan [ga]
 • Kirsty ਉਚਾਰਨ Kirsty [en]
 • Colleen ਉਚਾਰਨ Colleen [en]
 • Eithne ਉਚਾਰਨ Eithne [ga]
 • Brigid ਉਚਾਰਨ Brigid [ga]
 • Nuala ਉਚਾਰਨ Nuala [ga]
 • Róise ਉਚਾਰਨ Róise [ga]
 • Katelyn ਉਚਾਰਨ Katelyn [en]
 • Fódhla ਉਚਾਰਨ Fódhla [ga]
 • Caitríona ਉਚਾਰਨ Caitríona [ga]
 • Liz ਉਚਾਰਨ Liz [en]
 • nanny ਉਚਾਰਨ nanny [en]
 • Máirtín ਉਚਾਰਨ Máirtín [ga]
 • Jenna ਉਚਾਰਨ Jenna [fi]
 • Sian ਉਚਾਰਨ Sian [eo]
 • Méabh ਉਚਾਰਨ Méabh [ga]
 • Pam ਉਚਾਰਨ Pam [en]
 • Cliodhna ਉਚਾਰਨ Cliodhna [ga]
 • Rhian ਉਚਾਰਨ Rhian [cy]
 • Muireann ਉਚਾਰਨ Muireann [ga]
 • Winona ਉਚਾਰਨ Winona [en]
 • Éabha ਉਚਾਰਨ Éabha [ga]
 • Saorlaith ਉਚਾਰਨ Saorlaith [ga]
 • Bríd ਉਚਾਰਨ Bríd [ga]
 • Odette ਉਚਾਰਨ Odette [fr]
 • Máirín ਉਚਾਰਨ Máirín [ga]
 • Caitlín ਉਚਾਰਨ Caitlín [ga]
 • Muirgen ਉਚਾਰਨ Muirgen [ga]
 • Cite ਉਚਾਰਨ Cite [en]
 • Doireann ਉਚਾਰਨ Doireann [ga]
 • Caoilinn ਉਚਾਰਨ Caoilinn [ga]
 • Eibhlis ਉਚਾਰਨ Eibhlis [ga]
 • Odharnait ਉਚਾਰਨ Odharnait [ga]
 • Orlaith ਉਚਾਰਨ Orlaith [ga]
 • Scathach ਉਚਾਰਨ Scathach [ga]
 • Laoise ਉਚਾਰਨ Laoise [ga]
 • Pádraigín ਉਚਾਰਨ Pádraigín [ga]
 • Eilís ਉਚਾਰਨ Eilís [ga]
 • Éadaoin ਉਚਾਰਨ Éadaoin [ga]
 • Demi ਉਚਾਰਨ Demi [fr]
 • Fionnghuala ਉਚਾਰਨ Fionnghuala [ga]
 • Cobhlaith ਉਚਾਰਨ Cobhlaith [ga]
 • Meadbh ਉਚਾਰਨ Meadbh [ga]
 • Euodia ਉਚਾਰਨ Euodia [en]
 • Liadain ਉਚਾਰਨ Liadain [ga]
 • Dubheasa ਉਚਾਰਨ Dubheasa [ga]
 • Dearbhail ਉਚਾਰਨ Dearbhail [ga]
 • Aoibhe ਉਚਾਰਨ Aoibhe [ga]
 • Brighid ਉਚਾਰਨ Brighid [ga]
 • Saorla ਉਚਾਰਨ Saorla [ga]