ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

female given name

female given name ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Saoirse ਉਚਾਰਨ
  Saoirse [en]
 • Naomi ਉਚਾਰਨ
  Naomi [en]
 • Éire ਉਚਾਰਨ
  Éire [ga]
 • Siobhán ਉਚਾਰਨ
  Siobhán [ga]
 • Deirdre ਉਚਾਰਨ
  Deirdre [en]
 • Aoife ਉਚਾਰਨ
  Aoife [ga]
 • Scáthach ਉਚਾਰਨ
  Scáthach [ga]
 • Róisín ਉਚਾਰਨ
  Róisín [ga]
 • Nicole ਉਚਾਰਨ
  Nicole [en]
 • Bella ਉਚਾਰਨ
  Bella [it]
 • Caitlin ਉਚਾਰਨ
  Caitlin [en]
 • Iris ਉਚਾਰਨ
  Iris [en]
 • Annie ਉਚਾਰਨ
  Annie [en]
 • Elisa ਉਚਾਰਨ
  Elisa [en]
 • Ciara ਉਚਾਰਨ
  Ciara [ga]
 • Sorcha ਉਚਾਰਨ
  Sorcha [ga]
 • Niamh ਉਚਾਰਨ
  Niamh [ga]
 • Dana ਉਚਾਰਨ
  Dana [ro]
 • Sadhbh ਉਚਾਰਨ
  Sadhbh [ga]
 • Mairéad ਉਚਾਰਨ
  Mairéad [ga]
 • Máire ਉਚਾਰਨ
  Máire [ga]
 • Sinéad ਉਚਾਰਨ
  Sinéad [ga]
 • Caoimhe ਉਚਾਰਨ
  Caoimhe [ga]
 • Patty ਉਚਾਰਨ
  Patty [en]
 • Maureen ਉਚਾਰਨ
  Maureen [en]
 • Stiofán ਉਚਾਰਨ
  Stiofán [ga]
 • Eve ਉਚਾਰਨ
  Eve [en]
 • Aline ਉਚਾਰਨ
  Aline [pt]
 • Eibhlín ਉਚਾਰਨ
  Eibhlín [ga]
 • Shannon ਉਚਾਰਨ
  Shannon [en]
 • Cáit ਉਚਾਰਨ
  Cáit [ga]
 • lily ਉਚਾਰਨ
  lily [en]
 • Gwenhwyfar ਉਚਾਰਨ
  Gwenhwyfar [cy]
 • Fiadh ਉਚਾਰਨ
  Fiadh [ga]
 • Angie ਉਚਾਰਨ
  Angie [en]
 • Ériú ਉਚਾਰਨ
  Ériú [ga]
 • Áine ਉਚਾਰਨ
  Áine [ga]
 • Ailbhe ਉਚਾਰਨ
  Ailbhe [ga]
 • Dora ਉਚਾਰਨ
  Dora [en]
 • Síomha ਉਚਾਰਨ
  Síomha [ga]
 • Kira ਉਚਾਰਨ
  Kira [en]
 • Laurie ਉਚਾਰਨ
  Laurie [en]
 • Caoilfhionn ਉਚਾਰਨ
  Caoilfhionn [ga]
 • Gráinne ਉਚਾਰਨ
  Gráinne [ga]
 • Santa ਉਚਾਰਨ
  Santa [pt]
 • Síofra ਉਚਾਰਨ
  Síofra [ga]
 • Fionnuala ਉਚਾਰਨ
  Fionnuala [ga]
 • Avis ਉਚਾਰਨ
  Avis [da]
 • Lise ਉਚਾਰਨ
  Lise [fr]
 • Ceridwen ਉਚਾਰਨ
  Ceridwen [en]
 • Kirsty ਉਚਾਰਨ
  Kirsty [en]
 • Líobhan ਉਚਾਰਨ
  Líobhan [ga]
 • Eithne ਉਚਾਰਨ
  Eithne [ga]
 • Fódhla ਉਚਾਰਨ
  Fódhla [ga]
 • Colleen ਉਚਾਰਨ
  Colleen [en]
 • Róise ਉਚਾਰਨ
  Róise [ga]
 • Nuala ਉਚਾਰਨ
  Nuala [ga]
 • Brigid ਉਚਾਰਨ
  Brigid [ga]
 • Katelyn ਉਚਾਰਨ
  Katelyn [en]
 • Liz ਉਚਾਰਨ
  Liz [en]
 • Caitríona ਉਚਾਰਨ
  Caitríona [ga]
 • nanny ਉਚਾਰਨ
  nanny [en]
 • Sian ਉਚਾਰਨ
  Sian [eo]
 • Jenna ਉਚਾਰਨ
  Jenna [fi]
 • Máirtín ਉਚਾਰਨ
  Máirtín [ga]
 • Pam ਉਚਾਰਨ
  Pam [en]
 • Winona ਉਚਾਰਨ
  Winona [en]
 • Méabh ਉਚਾਰਨ
  Méabh [ga]
 • Rhian ਉਚਾਰਨ
  Rhian [cy]
 • Cliodhna ਉਚਾਰਨ
  Cliodhna [ga]
 • Saorlaith ਉਚਾਰਨ
  Saorlaith [ga]
 • Muireann ਉਚਾਰਨ
  Muireann [ga]
 • Odette ਉਚਾਰਨ
  Odette [fr]
 • Éabha ਉਚਾਰਨ
  Éabha [ga]
 • Caitlín ਉਚਾਰਨ
  Caitlín [ga]
 • Bríd ਉਚਾਰਨ
  Bríd [ga]
 • Máirín ਉਚਾਰਨ
  Máirín [ga]
 • Eibhlis ਉਚਾਰਨ
  Eibhlis [ga]
 • Muirgen ਉਚਾਰਨ
  Muirgen [ga]
 • Odharnait ਉਚਾਰਨ
  Odharnait [ga]
 • Cite ਉਚਾਰਨ
  Cite [en]
 • Doireann ਉਚਾਰਨ
  Doireann [ga]
 • Laoise ਉਚਾਰਨ
  Laoise [ga]
 • Orlaith ਉਚਾਰਨ
  Orlaith [ga]
 • Caoilinn ਉਚਾਰਨ
  Caoilinn [ga]
 • Liadain ਉਚਾਰਨ
  Liadain [ga]
 • Cobhlaith ਉਚਾਰਨ
  Cobhlaith [ga]
 • Eilís ਉਚਾਰਨ
  Eilís [ga]
 • Scathach ਉਚਾਰਨ
  Scathach [ga]
 • Éadaoin ਉਚਾਰਨ
  Éadaoin [ga]
 • Demi ਉਚਾਰਨ
  Demi [fr]
 • Pádraigín ਉਚਾਰਨ
  Pádraigín [ga]
 • Saorla ਉਚਾਰਨ
  Saorla [ga]
 • Fionnghuala ਉਚਾਰਨ
  Fionnghuala [ga]
 • Meadbh ਉਚਾਰਨ
  Meadbh [ga]
 • Tess ਉਚਾਰਨ
  Tess [en]
 • Euodia ਉਚਾਰਨ
  Euodia [en]
 • Dubheasa ਉਚਾਰਨ
  Dubheasa [ga]
 • Brighid ਉਚਾਰਨ
  Brighid [ga]
 • Aoibhe ਉਚਾਰਨ
  Aoibhe [ga]