ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

female name

female name ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Lill ਉਚਾਰਨ Lill [et]
 • Brianna ਉਚਾਰਨ Brianna [en]
 • Eluned ਉਚਾਰਨ Eluned [cy]
 • Åse ਉਚਾਰਨ Åse [sv]
 • Florentine ਉਚਾਰਨ Florentine [en]
 • mór ਉਚਾਰਨ mór [ga]
 • lene ਉਚਾਰਨ lene [gl]
 • Zuzanna ਉਚਾਰਨ Zuzanna [pl]
 • Alicja ਉਚਾਰਨ Alicja [pl]
 • Frida ਉਚਾਰਨ Frida [sv]
 • Eithne ਉਚਾਰਨ Eithne [ga]
 • Mireille Mathieu ਉਚਾਰਨ Mireille Mathieu [fr]
 • Marei ਉਚਾਰਨ Marei [de]
 • Lidia ਉਚਾਰਨ Lidia [es]
 • Sioned ਉਚਾਰਨ Sioned [cy]
 • Gwyneth ਉਚਾਰਨ Gwyneth [en]
 • Selma ਉਚਾਰਨ Selma [en]
 • Iona ਉਚਾਰਨ Iona [ca]
 • Morgana ਉਚਾਰਨ Morgana [it]
 • Arwen ਉਚਾਰਨ Arwen [cy]
 • Azra ਉਚਾਰਨ Azra [hr]
 • Rhian ਉਚਾਰਨ Rhian [cy]
 • Sanna ਉਚਾਰਨ Sanna [la]
 • Irina ਉਚਾਰਨ Irina [de]
 • Jale ਉਚਾਰਨ Jale [tr]
 • Arianrhod ਉਚਾਰਨ Arianrhod [cy]
 • phyo ਉਚਾਰਨ phyo [my]
 • Angelina ਉਚਾਰਨ Angelina [de]
 • merit ਉਚਾਰਨ merit [en]
 • Leonora ਉਚਾਰਨ Leonora [en]
 • Jutta ਉਚਾਰਨ Jutta [de]
 • gracia ਉਚਾਰਨ gracia [es]
 • edel ਉਚਾਰਨ edel [de]
 • شکوفه ਉਚਾਰਨ شکوفه [fa]
 • Nimue ਉਚਾਰਨ Nimue [cy]
 • Aino ਉਚਾਰਨ Aino [fi]
 • Lone ਉਚਾਰਨ Lone [en]
 • Lili ਉਚਾਰਨ Lili [de]
 • Romana ਉਚਾਰਨ Romana [it]
 • Éowyn ਉਚਾਰਨ Éowyn [en]
 • Ane ਉਚਾਰਨ Ane [no]
 • Wiktoria ਉਚਾਰਨ Wiktoria [pl]
 • Chaya ਉਚਾਰਨ Chaya [es]
 • Lilja ਉਚਾਰਨ Lilja [fi]
 • Gabriele ਉਚਾਰਨ Gabriele [pt]
 • Briony ਉਚਾਰਨ Briony [en]
 • Theodora ਉਚਾਰਨ Theodora [en]
 • Jytte ਉਚਾਰਨ Jytte [da]
 • Elva ਉਚਾਰਨ Elva [et]
 • Merete ਉਚਾਰਨ Merete [da]
 • Althea ਉਚਾਰਨ Althea [en]
 • Cahaya ਉਚਾਰਨ Cahaya [ind]
 • Birgitte ਉਚਾਰਨ Birgitte [da]
 • Csenge ਉਚਾਰਨ Csenge [hu]
 • Снежана ਉਚਾਰਨ Снежана [sr]
 • Gillian ਉਚਾਰਨ Gillian [en]
 • Rowena ਉਚਾਰਨ Rowena [en]
 • hortensia ਉਚਾਰਨ hortensia [es]
 • Angeline ਉਚਾਰਨ Angeline [fr]
 • Sylwia ਉਚਾਰਨ Sylwia [pl]
 • gyri ਉਚਾਰਨ gyri [en]
 • Aeron ਉਚਾਰਨ Aeron [cy]
 • Dominika Cibulková ਉਚਾਰਨ Dominika Cibulková [cs]
 • Lorna ਉਚਾਰਨ Lorna [gl]
 • Simona ਉਚਾਰਨ Simona [ro]
 • Enid ਉਚਾਰਨ Enid [en]
 • Найк ਉਚਾਰਨ Найк [ru]
 • Sanja ਉਚਾਰਨ Sanja [bs]
 • Krystyna ਉਚਾਰਨ Krystyna [pl]
 • Evy ਉਚਾਰਨ Evy [en]
 • Margrethe ਉਚਾਰਨ Margrethe [da]
 • mega ਉਚਾਰਨ mega [en]
 • Gita ਉਚਾਰਨ Gita [it]
 • Etain (Old Irish) ਉਚਾਰਨ Etain (Old Irish) [ga]
 • Desiree ਉਚਾਰਨ Desiree [da]
 • Hannalore ਉਚਾਰਨ Hannalore [en]
 • Annelie ਉਚਾਰਨ Annelie [en]
 • liana ਉਚਾਰਨ liana [en]
 • Amalie ਉਚਾਰਨ Amalie [de]
 • Elli ਉਚਾਰਨ Elli [fi]
 • Камилла ਉਚਾਰਨ Камилла [ru]
 • Bende ਉਚਾਰਨ Bende [tr]
 • Teodora ਉਚਾਰਨ Teodora [ro]
 • Griselda ਉਚਾਰਨ Griselda [es]
 • Antonie ਉਚਾਰਨ Antonie [ro]
 • Stina ਉਚਾਰਨ Stina [sv]
 • Aditya ਉਚਾਰਨ Aditya [ind]
 • Tegan ਉਚਾਰਨ Tegan [en]
 • Stefanie ਉਚਾਰਨ Stefanie [tt]
 • ayça ਉਚਾਰਨ ayça [tr]
 • Bronwyn ਉਚਾਰਨ Bronwyn [cy]
 • Bodil ਉਚਾਰਨ Bodil [sv]
 • marcia ਉਚਾਰਨ marcia [ca]
 • Branwen ਉਚਾਰਨ Branwen [cy]
 • Weronika ਉਚਾਰਨ Weronika [pl]
 • ria ਉਚਾਰਨ ria [tt]
 • Ewelina ਉਚਾਰਨ Ewelina [pl]
 • Livia ਉਚਾਰਨ Livia [it]
 • Morfydd ਉਚਾਰਨ Morfydd [cy]
 • gyda ਉਚਾਰਨ gyda [cy]