ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

feminine

feminine ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • she ਉਚਾਰਨ she [en]
 • blanche ਉਚਾਰਨ blanche [fr]
 • zona ਉਚਾਰਨ zona [es]
 • она ਉਚਾਰਨ она [ru]
 • poire ਉਚਾਰਨ poire [fr]
 • fraise ਉਚਾਰਨ fraise [fr]
 • cette ਉਚਾਰਨ cette [fr]
 • jota ਉਚਾਰਨ jota [es]
 • Ala ਉਚਾਰਨ Ala [es]
 • prdel ਉਚਾਰਨ prdel [cs]
 • bouteille ਉਚਾਰਨ bouteille [fr]
 • pedra ਉਚਾਰਨ pedra [pt]
 • erreur ਉਚਾਰਨ erreur [fr]
 • abi ਉਚਾਰਨ abi [fi]
 • la pomme ਉਚਾਰਨ la pomme [fr]
 • châtaigne ਉਚਾਰਨ châtaigne [fr]
 • zappa ਉਚਾਰਨ zappa [it]
 • tinta ਉਚਾਰਨ tinta [es]
 • vendeuse ਉਚਾਰਨ vendeuse [fr]
 • vu ਉਚਾਰਨ vu [fr]
 • parti ਉਚਾਰਨ parti [fr]
 • dinde ਉਚਾਰਨ dinde [fr]
 • prata ਉਚਾਰਨ prata [sv]
 • duda ਉਚਾਰਨ duda [hu]
 • Hedwig ਉਚਾਰਨ Hedwig [de]
 • duas ਉਚਾਰਨ duas [pt]
 • supa ਉਚਾਰਨ supa [sv]
 • née ਉਚਾਰਨ née [fr]
 • negligente ਉਚਾਰਨ negligente [pt]
 • americanada ਉਚਾਰਨ americanada [es]
 • היא ਉਚਾਰਨ היא [he]
 • gi ਉਚਾਰਨ gi [no]
 • une étoile ਉਚਾਰਨ une étoile [fr]
 • la farine ਉਚਾਰਨ la farine [fr]
 • capa ਉਚਾਰਨ capa [pt]
 • sarda ਉਚਾਰਨ sarda [eo]
 • Buca ਉਚਾਰਨ Buca [it]
 • aca ਉਚਾਰਨ aca [lmo]
 • moutarde ਉਚਾਰਨ moutarde [fr]
 • مؤنث ਉਚਾਰਨ مؤنث [ar]
 • matemàtica ਉਚਾਰਨ matemàtica [pms]
 • cuca ਉਚਾਰਨ cuca [pt]
 • Pinay ਉਚਾਰਨ Pinay [tl]
 • Genna ਉਚਾਰਨ Genna [it]
 • Tabakindustrie ਉਚਾਰਨ Tabakindustrie [de]
 • brebei ਉਚਾਰਨ brebei [sc]
 • badda ਉਚਾਰਨ badda [scn]
 • andada ਉਚਾਰਨ andada [pt]
 • cullera ਉਚਾਰਨ cullera [sc]
 • conca ਉਚਾਰਨ conca [it]
 • domu ਉਚਾਰਨ domu [cs]
 • épices ਉਚਾਰਨ épices [fr]
 • ancada ਉਚਾਰਨ ancada [oc]
 • duas (2) ਉਚਾਰਨ duas (2) [sro]
 • acabada ਉਚਾਰਨ acabada [es]
 • Chère amie ਉਚਾਰਨ Chère amie [fr]
 • lumia ਉਚਾਰਨ lumia [en]
 • acostada ਉਚਾਰਨ acostada [es]
 • botànica ਉਚਾਰਨ botànica [ca]
 • giòbia ਉਚਾਰਨ giòbia [sro]
 • nasca ਉਚਾਰਨ nasca [scn]
 • cìcara ਉਚਾਰਨ cìcara [vec]
 • supera ਉਚਾਰਨ supera [pt]
 • patrola ਉਚਾਰਨ patrola [pt]
 • briga ਉਚਾਰਨ briga [pt]
 • laiterie ਉਚਾਰਨ laiterie [fr]
 • konina ਉਚਾਰਨ konina [pl]
 • tuma ਉਚਾਰਨ tuma [scn]
 • paxi ਉਚਾਰਨ paxi [sc]
 • Pache ਉਚਾਰਨ Pache [sc]
 • vucca ਉਚਾਰਨ vucca [scn]
 • crapa ਉਚਾਰਨ crapa [lmo]
 • krusta ਉਚਾਰਨ krusta [lv]
 • àcua-de-biri ਉਚਾਰਨ àcua-de-biri [sc]
 • Theke ਉਚਾਰਨ Theke [de]
 • juive ਉਚਾਰਨ juive [fr]
 • Berrita ਉਚਾਰਨ Berrita [sc]
 • scaccia ਉਚਾਰਨ scaccia [it]
 • Vérène ਉਚਾਰਨ Vérène [fr]
 • Ranza ਉਚਾਰਨ Ranza [scn]
 • mongeta ਉਚਾਰਨ mongeta [sro]
 • une poire ਉਚਾਰਨ une poire [fr]
 • Mitza ਉਚਾਰਨ Mitza [sc]
 • sedda ਉਚਾਰਨ sedda [sc]
 • zrada ਉਚਾਰਨ zrada [sk]
 • Jedlice ਉਚਾਰਨ Jedlice [pl]
 • corpu•de•conca ਉਚਾਰਨ corpu•de•conca [sro]
 • tiras•de•traessai ਉਚਾਰਨ tiras•de•traessai [sro]
 • zita (scn) ਉਚਾਰਨ zita (scn) [scn]
 • cavagna ਉਚਾਰਨ cavagna [scn]
 • furma ਉਚਾਰਨ furma [scn]
 • àcua ਉਚਾਰਨ àcua [sc]
 • Arreiga ਉਚਾਰਨ Arreiga [sc]
 • mincia ਉਚਾਰਨ mincia [scn]
 • manu (sicilianu) ਉਚਾਰਨ manu (sicilianu) [scn]
 • abètia ਉਚਾਰਨ abètia [sc]
 • apixedda ਉਚਾਰਨ apixedda [sc]
 • tzucurera ਉਚਾਰਨ tzucurera [sro]
 • תיירת ਉਚਾਰਨ תיירת [he]
 • ànima ਉਚਾਰਨ ànima [ca]